Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

9

Een specialiteit van de fabriek is het maken van de zoogenaamde gouden G snaar. De gouden G snaar wordt door de groote kunstenaars bespeeld, omdat het toonvolume grooter is (het soortelijk gewicht van goud is grooter dan van zilver). Zelfs heeft de fabriek proeven genomen tot het vervaardigen van een platina G snaar; de tot heden bereikte resultaten moeten werkelijk frappant zijn.

Dat het lang niet gemakkelijk is een goede snaar te fabriceeren begrijpt men; wie als leerling op de fabriek komt moet vier jaar werken, voordat hem verantwoordelijke arbeid toevertrouwd kan worden. Hoe zoo een snaar gefabriceerd wordt? In de eerste plaats moeten er prima grondstoffen (schapendarmen) gebruikt worden; men moet schapen hebben van een bepaalde landstreek, die in een bepaalde landstreek gegraasd hebben. Dit laatste, verzekerden ons de fabrikanten, is van het grootste gewicht.

Een viool E-snaar, die op het instrument een spankracht van 9 K.G. heeft, moet ten minste een kracht van 12 K.G. bezitten; voor een cello A-snaar is op het instrument een spankracht van 15 K.G. noodig en dus moet de snaar de dubbele spankracht halen. Een eigenaardige moeielijkheid is, dat het materiaal schaarscher wordt; Amerika heeft de laatste jaren teveel schapendarmen opgekocht voor allerlei doeleinden; daardoor zijn de prijzen zoo schrikbarend gestegen; de prijs voor de goede darmen bedraagt het drievoudige van voor den oorlog.

Snaren bestaan uit saamgevlochten darmen. Voor een cello A-snaar van 1.10 M. lengte is ongeveer 15 Meter darm noodig. En dan: circa dertig tot veertig percent van de darmen gaan verloren!

De snaar moet in verschillende baden, dan komt hij op een spanraam, om ten leste in de zwavelkamer gehangen te worden. Dan wordt zij opnieuw op het spanraam bevestigd en een bepaald aantal keeren gedraaid. De gespleten darmen zijn

verschillend; men heeft het zoogenaamde rechtsche en linksche deel of wel het onderste van den ovalen darm en het bovenste, het z.g.n. betere deel.

Uit het rechtsche deel worden de snaren gemaakt, waaraan de hoogste eischen gesteld worden. Wanneer de dikte gecontroleerd is, ondergaan zij een zekere bewerking, het z.g.n. kwintenrein maken. Daar komt niemand iets van te weten; het is het geheim van deze industrie. Slechts heel weinig snarenmakers hebben zich de hoogste vakkennis die hiervoor noodig is verworven. Wanneer de snaren de fabriek verlaten zijn zij gegarandeerd zuiver.

Er zijn ook aparte afdeelingen in de fabriek, voor het spinnen en het omwinden, de spinafdeeling. Dit is een geheel zelfstandige industrie. Het spinnen en omwinden van snaren vereischt de grootste nauwkeurigheid, kan slechts toevertrouwd worden aan vakmenschen, die een routine van jaren opgedaan hebben. Ook heeft de Eerste Nederlandsche snarenfabriek een aparte afdeeling van snaren op sportgebied, de tennissnaren. Dan wordt ook gefabriceerd het catgut, medische snaren voor operatieve doeleinden, en snaren voor machines, draaibanken, drijfriemen enz.

Voor de heeren Hakkert zal het binnenkort, wanneer de fabriek tien jaar bestaat, een heuchelijke feestdag zijn. Het was in 1918, het jaar dat iedereen aan alles begon te twijfelen, een waagstuk om zonder subsidie, een nieuwe zaak te beginnen. Edoch het geluk is, zooals ik in den beginne reeds zei, met de stoutmoedigen geweest, met hen die al hun energie en kracht en vakkennis gegeven hebben aan een nieuwe industrie. Hun welverdiende glorie is het, dat zij dat bedrijf in die tien moeielijke jaren tot een grooten bloei hebben weten te brengen.

mum iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiiii iiiiiitHiiiiiiufUiiiiiiiiiiiiiiiiituiiimniiiiiiiiiiiiiiiiniiniii iram

Bladvulling. Een generaal die eens iets van het contrapunt had gelezen Vroeg: zouden „raadsel-canons" niet iets voor de artillerie kunnen wezen?

Sluiten