Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

39

ten en verheugen. Hij wist weer terdege wat hij wilde, wat hij mocht eischen, en hoe hij 't beste bereiken kon, ook met een harmonium en een piano waar hij geen orkest had te verwachten. Hij trof zeker zijn doel.

Wie hem en zijn ontvankelijken meent te kennen, wenscht hem een nog langen gezegenden arbeid. v* W.

imnmnmin ïtiiiimuininifiiuiiiiiimriiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiirtiiiiiiiiiiiimHiniiiitimiiiiiimmiimriiiiiiiitiiiiii

Personalia.

Mr. C. Beekhuis door

WILLEM ZONDERLAND.

Merkwaardige en treffende tegenstelling! De man, die meer dan veertig jaren aan den weg timmerde, de man, die, in zéér uiteenloopende functies telkens-entelkens in het brandpunt der publieke belangstelling stond, de man, die bijna gedurende een halve eeuw zijn beste krachten gaf aan de cultureele- en de economische ontwikkeling van Friesland, meer in het bizonder van de Friesche hoofdstad, deinsde terug, toen ik de lens der openbaarheid op zijn welbesteed leven wilde richten. „Bespaar mij die drukte. Beschouw de verstrekte gegevens en de gemaakte aanteekeningen als zuiver particulier."

Zooiets had ik verwacht. Maar al te goed wist ik, dat de ver doorgedreven eenvoud van mr. Beekhuis een beletsel zou zijn om nu eens zelf voor het front te komen. „Wat ik gedaan heb, deed ik vooral daarom met vreugde en ambitie, omdat in mij de overtuiging, alleen en uitsluitend het algemeen belang te dienen, in sterke mate ontwikkeld was." En, omdat zelfs uw politieke tegenstanders grif erkennen, dat bij alles wat u voor de gemeenschap deed, het publiek belang voor zat, omdat een ieder er van overtuigd is, dat al uw werk door edele motieven gedragen werd, daarom niet het minst mr. Beekhuis heeft de ge¬

meenschap er min of meer recht op, dat zij nu eindelijk eens van u een beschreven beeld krijgt. Op belofte, dat de „belichting" niet al te gunstig zou zijn, stemde eindelijk mr. Beekhuis toe.

Mr. Beekhuis' verdiensten jegens de samenleving liggen voor het grijpen. Op velerlei terrein bewoog hij zich. En men mag, zonder overdrijving zeggen, met succes. Als advocaat, als wethouder, als raadslid, als bestuurder van belangrijke corporaties wist hij zich te onderscheiden. In al deze kwaliteiten traden zijn hoog-menschelijke eigenschappen en zijn helder-breede blik telkens naar voren.

Mr. Beekhuis' veelzijdigheid ligt ook nog op ander terrein. Wij noemen zijn warm voelen voor alles wat valt onder de rubrieken kunst... en sport. Kunst en sport! Een combinatie, die zelden voorkomt. Men is öf kunst- öf sport-beoefenaar. Mr. Beekhuis' loopbaan heeft bewezen, dat beide begrippen uitstekend vereenigbaar zijn.

De sport neemt in zijn bewogen leven een voorname plaats in. Zelfs nu nog neemt hij aan de sport daadwerkelijk deel. Als jager en niet het minst als zeiler. Vrij geregeld kan men hem op de befaamde Friesche meren aantreffen.

Mr. C. Beekhuis zag 10 Juni 1858 te Buitenpost het eerste levenslicht. Na het lager en middelbaar onderwijs in Buitenpost, Haarlem en Groningen genoten te hebben, liet hij zich in Leiden aan de universiteit als student inschrijven. Had hij als kind reeds blijk gegeven over een muzikalen aanleg te beschikken, in Leiden hoopte hij van het muziekleven intens te genieten. Dat viel echter niet mee! Van een krachtig muziekleven was daar weinig te bespeuren. De eenige, die probeerde wat leven in de brouwerij te brengen was Adrianus Joseph Wetrens. Doch ook deze knappe musicus moest in velerlei opzicht o.a. met het door hem gevormde studenten-gezelschap „Sempre Crescendo het onderspit delven. Neen, de jonge stu-

Sluiten