Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

47

certmeester van het Residentie-orkest, een groot en welverdiend succes geoogst heeft. Doch de overige composities waren middelmatig, geven geen aanleiding tot uitvoerige beschouwingen.

Dat orkest te Leeuwarden is lang niet onverdienstelijk; de manier waarop het de symphonie van Franck gespeeld heeft, leek me bepaald meer dan verdienstelijk en in ieder geval een eer voor den kundigen Zonderland. Natuurlijk: stond hem groot kapitaal ten dienste, dan zou het nog wel anders kunnen worden, doch met de beschikbare middelen kan men bezwaarlijk meer bereiken dan Zonderland bereikt heeft. Ook als vaardig pianist deed hij zich bij dit feest kennen. Overigens is er een gevaarlijke tijd voor het Leeuwarder orkest aangebroken. De stad moet bezuinigen en het ensemble kost de stad per jaar vijf en twintig duizend gulden. Dat is een schijntje voor een orkest, maar voor een klein stadje, dat bezuinigen moet, is het een heeleboel, en nu zijn er raadsleden — heeft men mij verzekerd — die voor de opheffing van het orkest zijn. Maar dat zou dan toch een groot verlies voor Leeuwarden zijn! Wij die in het centrum wonen, kunnen het ons niet zoo gemakkelijk voorstellen, dat de menschen uit het hooge Noorden veel meer dan wij op eigen krachten aangewezen zijn; een Haarlemmer, een Hagenaar, een Rotterdammer, kan van het Concertgebouw-orkest en van het Residentie-orkest net zooveel genieten als hij wil. Maar de menschen in Leeuwarden, die niet over een groote beurs beschikken, moeten van muziek verstoken blijven, wanneer er in de eigen stad geen gelegenheid tot luisteren meer is. De vroede vaderen mogen zich dus nog wel eens goed en terdege bedenken voor zij hun stem uitbrengen. Een van de trouwste beschermers van het orkest, Mr. Beekhuis, man van artistieke gaven, heeft alle Raadsleden en alle invloedrijken een stuk thuisgezonden, waarin hij het goede be¬

staansrecht van het orkest bepleit, waarin hij aantoont welke gevolgen de opheffing van het orkest niet alleen voor het muzikale leven te Leeuwarden, maar voor het geheele muzikale leven in Friesland zou hebben; immers verschillende steden maken geregeld van de diensten van het orkest gebruik. Bezint eer Gij begint, zal voor de heeren te Leeuwarden wel het juiste wachtwoord zijn! iifflMiimiMHimfflffliimiiiiiiM

Inhoud.

Foto ]. H. Garms Jr.

Eenige belangwekkende octaaflndeelingen I

J. H. Garms Jr.

Intermezzi.

Een kwarteeuwfeest van een Nederlandsch protestantsch Te Deum v. W.

Personalia:

Mr. C. Beekhuis . . . Willem Zonderland.

Wilhelm Stenhammer + Belangrijke Data . . . Wouter Hutschenruyter. Het praatje van de maand.

IIIIIIHHIIII^^^

Wegens te veel copy moet helaas het vervolgartikel van den Heer Kalff nogmaals tot volgend nummer blijven liggen.

Artisten als: Thibaud, Szigeti, Manen, Capet, Duskin, Cecilia Hansen, Flesch, Zimmermann, Loevensohn, Hekking, Poulet, Kindier en vele anderen, bespelen sinds jaren uitsluitend

HAKKERT'S SNAREN

Sluiten