Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

dat men niet alleen op de kleine d trompet maar ook op de bes trompet gemakkelijk d3 haalt, die Bach zoo dikwijls voor de d trompet (lees groote d trompet) heeft geschreven. Men zal, waar hij den in hoornvorm gegoten helicon vermeldt dat „gegoten" geen gelukkige woordkeus achten, en elders meenen dat zijn verbeterende hand zich had mogen ontfermen over den zin die 't gewag van de tamtam besluit: „de klank is van edeler gehalte dan die van de bekkens (dubbele metalen plaat, eenigszins bolvormig) en is van Chineesch fabrikaat".

Spoediger opgesomd dan eenige desiderata zijn de ten onzent zeker alom erkende deugden die het werk nuttig en respectabel maken: de degelijke veelzijdigheid, het bevattelijke genoeglijke lesgeven, de trouwe zorg voor de behoeften der examinandi, de geschiktheid voor iedereen die zich een stevigen grondslag van muziekkunde wil verschaffen. Deze hoedanigheden waarborgen Van Milligen een nieuw succes, dat velen zal verheugen.

Verdere besprekingen volgen. v. W.

in nmimiiiiniiiiinaiuiiiuiiiiuiiuinniiHiniiiiiiitiiin

Personalia.

Dr. ƒ. de Jong. f „Ondank is des werelds loon" dacht ik dezer dagen toen de doodstijding kwam van Dr. de Jong te 's Gravenhage. Vele jaren is hij de muziekverslaggever geweest van het Vaderland, is hij geweest een van de groote krachten van het toenmaals zoo gedistingueerde Haagsche blad, dat door een superieur man als Macalester Loup geleid werd. De Jong was de muziekverslaggever; heel den Haag „las" de Jong, genoot van zijn altijd pikante, korte, geestigrake stukjes, causerietjes van Franschen geest, vernuftig, zwierig-voornaam. Het waren geen doorwrochte muziekverslagen, is er gezegd. Neen, dat waren het niet, maar de hemel weet hoe gaarne wij en velen met ons alle zoogenaamd „doorwroch¬

te" verslagen, waarop men ons thans tracteert, cadeau zouden geven voor een stukje van de Jong.

Kort en goed: de Jong is een man van beteekenis geweest voor het Vaderland en in de Residentie. In alle stilte is zijn stoffelijk overschot 27 December op Oud Eik en Duinen ter ruste gebracht en pas in de eerste dagen van Januari is er in verschillende couranten een bericht verschenen omtrent het overlijden van den man, die jaren lang zijn werkkracht en bijzondere gaven geschonken heeft. In 1917 kwam voor hem de dag om af te treden, zijn taak aan een ander overdragend; zijn zorgelijke laatste levensjaren zijn nu geëindigd met een onopgemerkte ter aarde-bestelling . ..

In den Haag overleed, 79 jaren oud, dr. J. de Jong, een van onze verdienstelijkste schrijvers over muziek en musici. Hij had den doctorstitel bij de faculteit der wis- en natuurkunde verworven en daarna gewerkt op de Leidsche sterrenwacht, toen in 1876 zijn overgang tot de journalistiek hem aan „Het Vaderland" verbond, waar hij de buitenlandsche rubriek een poos hielp redigeeren, vervolgens een naar zijn wensch ontworpen eigen afdeeling „Kunsten Letternieuws" te bezorgen kreeg, een rijke, zooals nog geen courant ten onzent bezat.

Die taak heeft hij voorbeeldig vervuld, kundig, ijverig, levendig en nauwkeurig. Als criticus bepaalde hij zich tot de muziek en dat domein kende hij door en door. Volkomen beheerschte hij de litteratuur, die het Fransch operagezelschap van den Koninklijken Schouwburg hem gedurig te bespreken gaf en in schijnbaar overdikwijls gehoorde partituren onthulde hij nog schoonheden; trouwens, hij was vriend van het tooneel en diende 't ook met vertalingen. Maar niemand kon zijn grooten muzikalen aanleg (dien zijn dochter Annie, de violiste, mocht erven) of zijn ontwikkeling van dat talent eenzijdig noemen. Het

Sluiten