Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

105

„hola Bella, in het rododendronbosch je, „Grassini — prima donna van Scala (sic! zonder „La") haar hartstochtelijke stem „verheft en een Appassionata van Verdi „zingt...

Mooi, niet waar? En .. . zoo innig poëtisch! Om je tot tranen te roeren. Maar, bovenal, merkwaardig!! Dat alles gebeurde in den zomer van 1797, en Verdi zou zestien jaren later, in 1813, geboren worden.

Ik geef geen commentaar. W. H.

nniraBniBinraiiiniiiiiiinniiiffliiiniinim

Boekbespreking, door

WOUTER HUTSCHENRUYTER.

Literatuur over Hugo Wolf in de Deutsche Musik-Bucherei. — Regensburg: Gustav Bosse.

Bd. 34. Erinnerungen an Hugo Wolf von Gustav Schur, nebst Hugo Wolf's Briefen an Gustav Schur, herausgegeben von Heinrich Werner. Prijs geb. 2 M.

Bd. 35. Der Hugo Wolf-Verein in Wien, sein Verhaltniss zu dem Meister, sein Kampf für dessen Kunst und seine Gesammttatigkeit. Dargestellt und mit zahlreichen Dokumenten belegt von Heinrich Werner. Prijs geb. 2. M.

Bd. 48. Hugo Wolf: Briefe an Henriette Lang, nebst den Briefen an deren Gatten, Prof. Joseph Freiherr von Schey, veröffentlicht von Heinrich Werner. Prijs geb. 2 M.

Bd. 53. Hugo Wolf in Perchtoldsdorf, Persönliche Erinnerungen, nebst den Briefen des Meisters an seine Freunde, mitgeteilt von Heinrich Werner. Prijs geb. 2 M.

Bd. 60. Hugo Wolf und der Wiener akademische Wagner-Verein, mit Briefen des Meisters etc. etc, mitgeteilt von Heinrich Werner. Prijs geb.:

Voor deze bespreking kies ik alles, wat

Bosse, de dappere uitgever, in zijn mooie Musikbucherei over Hugo Wolf het licht heeft doen zien. Beschouwen wij die boekjes als een saamhoorend geheel (hetgeen zij zijn, in den volsten zin des woords, want samen bieden zij een volledig en duidelijk beeld van den genialen, ongelukkigen meester) dan gevoelen wij weer duidelijk welken dienst de uitgever bewijst aan de muziekwereld en hoe hij de algemeene ontwikkeling en beschaving bevordert; dan zien wij, dat een goed en gezond beginsel voorzit, bij de keus van hetgeen in de „Bucherei" zal worden opgenomen.

Dat de uitgaaf van alle vijf de deelen bezorgd is door dezelfde hand: die van Heinrich Werner, komt het geheel ten goede; toont eenheid en gelijke zorg aan ieder deel besteed. Werner, een ware Wolf-apostel, staat zijn zaak voor met dien gloeienden ijver en die brandende geestdrift, die reeds te voren het goede waarborgen.

Een afzonderlijke bespreking van elk boekje op zich zelf acht ik niet wel mogelijk. Zij houden zoodanig met elkander dat zij moeilijk te scheiden zijn.

De zeer vele brieven bieden — uit den aard der zaak — komend uit het brein en uit de pen van een zoo bizonder mensch, veel wat van het hoogste belang is. Toch zou ik — zooals ik reeds deed in mijn bespreking van de Bruckner-brieven — de vraag willen stellen: gaan wij niet te ver, met elk kattebelletje door een beroemd man geschreven, openbaar te maken?

Ik vond o.a. een briefje, luidend: „Hooggeachte Mevrouw, Wil mij verontschuldigen wanneer ik van avond niet ten „uwent kom; vannacht heb ik zóó slecht „geslapen, en den ganschen dag heb ik „zulk een hevige hoofdpijn gehad, dat ik „behoefte gevoel vroeg naar bed te gaan."

Men kan die behoefte begrijpen en meegevoelen; men kan ook medelijden hebben met den slapeloozen hoofdpijnlijder; maar beweren dat zulk een brief een be-

Sluiten