Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

159

voor men een half dozijn eerste-rangs zangers moet bezitten wil er wat van terecht komen en voor de monteering waarvan men zooveel duizend gulden moet kunnen neertellen. Die kerk te Constanz .. . mijn hemel, die blijkt bij nader inziens de kerk te zijn, waarin wij vijftig maal Lohengrin en Elsa hebben zien binnengaan, waaruit wij een en vijftig maal de kokette Lola, de vrouw van voerman Alfio te voorschijn zagen komen en zoo is alles navenant! De woonkamer van den Jood Eleazar .. . die zie ik ook niet voor den eersten keer, zeg ik tegen mezelf wanneer het scherm opgaat; het is het bruidsvertrek, waarin Lohengrin en Elsa „enfin seul" geweest zijn. Op die manier kan men een groot werk als La Juive toch niet monteeren! Is het wonder, dat de menschen hoe langer hoe meer er genoeg van krijgen en wegblijven, zelfs wanneer men de toegangsprijzen aanmerkelijk verlaagt?

In de Residentie is het nieuwe muziekhistorische Museum voor belangstellenden geopend. Ik behoef het den echten muziekliefhebbers niet te vertellen, dat de groote musicoloog wijlen Dr. D. F. Scheurleer een enorme collectie muziekinstrumenten uit alle landen en uit alle tijden bijeengebracht had, een reusachtige bibliotheek, waarin men de merkwaardigste boeken zou kunnen vinden, benevens allerlei curiosa op het gebied van de muziek; reeds tijdens het leven van Dr. Scheurleer genoot zijn collectie een wereldreputatie! De zoon van wijlen Scheurleer Dr. C. W. Lunsingh

Scheurleer heeft thans de geheele collectie ondergebracht in een fraai ruim gebouwd museum aan de Laan van Meerdervoort om den hoek van de Carnegielaan; tot conservator is aangesteld de Heer Balfoort, als violist welbekend. Twee dagen van de week zal het museum voor het publiek geopend zijn, zal men gelegenheid hebben onder deskundig geleide van den heer Balfoort de allerbelangrijkste muziektentoonstelling te bezichtigen. Een grondige bezichtiging van alle hier bijeengebrachte voorwerpen zal bijvoorbeeld van onschatbaar nut kunnen zijn voor de leerlingen van onze muziekinstituten.

De afschuwelijke malligheid in ons land dat iedereen, die maar een beetje een of ander instrument bespeelt, lid kan worden van een Bond die zich „ToonkunstenaarsBond" noemt (dientengevolge loopen er in ons land honderdtallen „toonkunstenaars" rond, die met de beginselen van de muziek niet al te best vertrouwd zijn) die afschuwelijke malligheid is nu oorzaak geworden dat de minister van Handel en Nijverheid gesproken heeft van „Toonkunstenaars en Transportarbeiders" die een vrijen dag in de week moeten hebben. Onder „toonkunstenaars" verstaat de minister dan mannen en vrouwen die in café's en andere amusementslokalen muziek maken! . .. Dat zijn dus de collega's van Dr. Wagenaar, Dr. van Anrooy, van Willem Pijper, Dr. Willem Mengelberg, Zimmermann, van Evert Cornelis, van Mevr. Noordewier, van Dirk Schafer...

WEET GIJ DAT WIJ UITSLUITEND HAKKERT'S SNAREN BESPELEN

Société des Instruments anciens: (Henri Casadesus, Marius Casadesus, Regina Patorni, Mad. Casadesus, De Villier)

Capet Kwartet: (Lucien Capet, Maurice Hewitt, Henri Benoit, Cam Delobelle) Flonzaley Kwartet, Jacques Thibaud, Jascha Heifetz, Barbara Lully, Gaston Poulet, Cecilia Hansen, J. Szigeti, Hans Kindier, Marix Loevensohn. VERKRIJGBAAR BIJ IEDEREN SOLIDEN VIOOLMAKER OF MUZIEKHANDEL

INLICHTINGEN VERSCHAFT GAARNE EERSTE NEDERLANDSCHE SNARENFABRIEK, ROTTERDAM

Sluiten