Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE DUITSCHE OORLOGSSCHEPEN ENZ.

45

opzichte der „Kaiser"-klasse, waarvan zij echter de gezamenlijke gevechtseischen heeft overgenomen.

Zooals reeds is opgemerkt zijn echter de 5 dubbel torens alle in de midscheeps geplaatst. Twee torens voor — twee achter (verhoogd), terwijl er een tusschen den voor- en achterschoorsteen in het midden staat.

Deze opstelling geeft een sterk rondvuur, waarborgt het gebruik van alle vuurmonden in de breedezij en vermijdt de fouten der diagonaal opstelling van de „Nassau"klasse n.1. het belasten der scheepsboorden en het opstellen der torens dicht bij de buitenhuid, waardoor zij zooveel kwetsbaarder zijn.

De middelbare batterij is ten opzichte van die der „Kaiser"klasse niet vergroot: n.1. 14 stukken van 15 cM. D'50. Zij is reeds bijna de sterkste van welke, in de vaart zijnde, Superdreadnought ook; de 12 stukken van 8.8 cM. L/40 voltooien de anti-torpedo batterij vooruit en achteruit en in cle opbouwen voor cle schoorsteenen.

De turbines, die met 35000 P.S. drie schroeven bewegen, moeten het schip 23 mijl doen loopen. Daar cle „Kaiser"klasse 21 mijl moest loopen en gemiddeld 23.5 mijl behaald heeft, zullen de nieuwe schepen er wel ± 25 mijl uithalen.

De stoom wordt geleverd door 18 nauwe waterpijpketels systeem SCHULTZ—THORNYCROFT.

De torpedobewapening bestaat evenals bij de „Kaiser"klasse uit 5 onderwater lanceerinrichtingen van 50 cM. n.1. een hekbuis, aan S.B. naast het roer en in de voorste helft van het schip aan elke zijde 2 onderwater breedezij buizen.

Normaal is cle kolenvoorraad 1500 ton, terwijl de maximale ruimenvoorraad 4000 ton bedraagt; voorts kan in den dubbelen bodem 600 ton olie worden geborgen.

De bemanning bestaat uit 1150 man.

Voor de overige getallen wordt verwezen naar de opgave behoorende bij fig. 1.

De opgaven der pantseringen verdienen niet veel vertrouwen, daar, sedert den bouw der ,,Nassau"-klasse, slechts officieele opgaven over dikten op de waterlijn worden gepubliceerd.

In' den zomer van 1914 zullen de ,,König", „Groszer Kurfürst" en „Markgraf" bij de actieve vloot worden ingedeeld.

De even oude Engelsche Superdreadnought der „Valiant"klasse overtreft de ,,König"-klasse, speciaal door het kaliber van 38.1 cM., voorts door het alleen stoken van olie en de grootere vaart, welke voordeden natuurlijk slechts door een

Sluiten