Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de nieuwe duitsche oorlogsschepen enz.

51

De „Ersatz Irene" en zusterschepen ]) moesten kanonnen van 15 of zelfs 17 cM. in enkel- of dubbeltorens hebben, de werkingssfeer der onderzeebooten en vooral der torpedobooten moest voorts door vergrooting der waterverplaatsing nog belangrijk omhoog gebracht worden.

Misschien dat de allernieuwste schepen deze wenschen zullen vervullen; we zullen verder nog niets publiceeren.

De getallen van de gegevens der Duitsche schepen mogen niet als „officieel" beschouwd worden; zij moeten meer worden opgevat als de nauwkeurigste, die tot nu toe door een zorgvuldig zeven van alle courantenberichten en dergelijke publicaties werden verkregen. Wat het pantser aangaat is steeds de grootste dikte gegeven.

Voor de Engelsche schepen gaat dit echter niet op ; die getallen zijn nagenoeg „authentiek" ; de daarvoor gebruikte bronnen waren „Jane, Fighting Ships", „Lord Brassey's Yearbook", „The Navy League Annual 1913", „The Standard" en „Naval and Military Record" in Portsmouth.

DE VARIATIE OP DE NEDERLANDSCHE ZEEKAARTEN.

De heer julius maakt zich — en anderen — in zijn stuk onder bovenstaanden titel ongerust over het onsystematisch aanbrengen dezer variatie en over het gebrek aan samenwerking tusschen de afdeeling Hydrographie en het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut.

Men stelle zich gerust; beide zaken zijn volkomen in orde, alleen is op kaart 227 een lout gemaakt. Het jaartal van het kompas op 52°42' Nb. en 2° 50' 01. had 1914, niet 1906 behooren te wezen, welke verbetering reeds is aangekondigd # in B. a. Z. n°. 76—1914.

Gelukkig is De Bilt niet het eenige station, waarvan de variatie bekend is en behoeft deze niet van die plaats te worden afgeleid, in verband met de richting en onderlingen afstand der isogonen van Engelsche kaart en uit Duitsch handboek.

De grondslag van de variatie op de Nederlandsche zeekaarten is geweest de magnetische opneming van dr. Van

l) Noot van den vertaler. De kleine beschermde kruisers volgende op de ,.Karlsruhe", die in 1913 op stapel zijn gezet en waarvan nog geen nadere gegevens zijn gepubliceerd.

Sluiten