Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de variatie op de nederlandsche zeekaarten. 5 3

opgelegd steeds verschillende verminderingen der variatie toe te passen.

Maar, dit systeem eenmaal aangenomen zijnde, is het niet juist, op volle graden afgeronde waarden, welke dus o ,5 fout kunnen zijn, te verminderen met minuten en uit de aldus gevonden getallen verschillen af te leiden, kleiner dan o°,5. Die gevonden getallen toch blijven, al zijn zij ook in minuten uitgedrukt, slechts nauwkeurig tot op oJ,5.

De heer J. stelt aan de Nederlandsche zeekaarten eischen alsof het tevens variatiekaarten waren zooals de Engelsche, waarop de isogonen zijn getrokken. Met opzet is dit niet geschied, omdat niet gestreefd is naar grooter nauwkeurigheid dan noodig is voor de navigatie.

Eén enkele briefkaart zou den heer J. deze inlichtingen hebben verschaft. Voor de aanwijzing, welke in staat stelde een belangrijke fout te verbeteren, wordt hem de dank der afdeeling gebracht.

J. M. PHAFF.

GEBRUIK VAN MERKLIJNEN MET PUNTEN IN OPPOSITIE.

Het is van algemeene bekendheid, dat merklijnen tot de gemakkelijkste en betrouwbaarste hulpmiddelen bij de navigatie behooren ; het gebruik ervan is dan ook algemeen. Dit laatste is echter slechts juist, waar het geldt het houden van merklijnen, waarvan de beide elementen zich aan dezelfde zijde van den waarnemer bevinden ; voor die waarbij de waarnemer zich tusschen de punten in bevindt is eerder het omgekeerde waar. Dat vindt zijn zeer natuurlijke oorzaak in het feit, dat punten in elkaar op het oog zeer gemakkelijk zijn waar te nemen, punten in oppositie zonder instrument niet, zelfs niet bij benadering.

Het Zeemanshandboek van Naber geeft op blz. 267 van Deel I (2e druk) eene teekening van een houten instrument met twee spiegels onder een hoek van 900 met elkander, dat het mogelijk maakt nauwkeurig een merk met punten in oppositie te houden Ook Laughton vermeldt in zijn werkje over hydrografisch opnemen eene poging van den Engelschen luitenant ter zee Raper om van genoemde merklijnen profijt te trekken, welk streven geen succes had

Sluiten