Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 bescheiden uit de archieven der marine,

Rotterdam te zenden (zie Col. VI. 3e stuk, Inl. 83, voorlaatste alinea, in verband met Inl. 45 t. v. n°. 50) — worden cle officieren verzocht, naar Amsterdam te komen en zich te stellen onder de orders van den fregatskapitein Stout, ten einde vervolgens naar Rotterdam te vertrekken, na alvorens derzelver booten aan den equipagemeester Roepee te hebben overgegeven].

13. Commissarissen=generaal aan Verdooren.

25 Nov. 1813 ').

U WelEd.gestr. wordt op het allerdringendst verzogt om zonder eenig het minste tijdverzuim een schuit in gereedheid te willen houden, ten einde dadelijk een courier van hier te Elburg aan land te zetten, zijnde zulks van het uiterste aanbelang.

14. Commissarissen=generaal aan Verdooren.

25 Nov. 1813 2).

Twee aanschrijvingen. 1. om op morgen zoo schielijk zulks doende zal zijn, een getal van 5000 oude geweren naaiden Haag te willen zenden, aan den Gouverneur van Stvrum aldaar, ten einde gerepareerd en in orde gebragt te worden; tot het transporteeren daarvan kunnen de benoodigde wagens in requisitie gesteld worden.

2. om zooveel kruit en ammunitie op morgen ten spoedigste naar den Haag te willen zenden, als slechts bij mogelijkheid disponibel zal zijn; daartoe de noodige schuiten tot het transport over Alphen te requireeren.

[Hieraan is niet verder kunnen worden voldaan dan door toezending van voorhanden zijnde 1115 defecte geweren, 20.000 scherpe patronen en 7700 vuursteenenj.

') Uit Amsterdam. — Archief Amsterdam. Deze brief is ongenummerd, ook niet in Colenbrander's opgave van uitgaande stukken van comm».-geni. opgenomen. Vermoedelijk is de schuit voor gen'. Van der Plaat (die den bevelhebber der aanrukkende Russische troepen ging verzoeken, zoo spoedig mogelijk naar Amsterdam te trekken) bestemd geweest (zie Jorissen II. i<= stuk, 74). Van der Plaat is evenwel in Nijkerk aan land gestapt (zie Col. VI. 3e stuk, Inl. 130).

2) Uit Amsterdam. — Archief Amsterdam.

Sluiten