Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

GEDENKTEEKEN BIJ QUATRE-BRAS.

E. J. van Bel, gep. luitenant-generaal, adjudant i. b. d. van H. M. de

Koningin, 's-Gravenhage. Jhr. J. B. D. v. d. Berch v. Heemstede, lid van de tweede kamer der

staten-generaal, 's-Gravenhage. Prof. dr. P. J. Blok, hoogleeraar aan de rijks-universiteit, Leiden. P. ten Bosch, gep. vice-admiraal, lid van den Raad van State, adjudant

i. b. d. van H. M. de Koningin, 's-Gravenhage.

F. A. van Braam houckgeest, gep. generaal-majoor-titulair der mari¬

niers, adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin, Leiden. P. M. L. de Bruvn Prince, oud-vice-president van den raad van Indië, Voorburg-

G. A. Buhlman, luitenant-generaal, commandant van het veldleger,

's-Gravenhage.

C. R. Bakhuizen van den Brink, voorzitter van de vereeniging van ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur van Nederlandsch-lndië, 's-Gravenhage.

Dr. H. T. Colenbrander, directeur van het bureau voor 's rijks geschiedkundige publicatiën, 's-Gravenhage.

h. Dyserinck, kapitein, commandant der 2e school voor verlofsofficieren

der infanterie, Maastricht.

S. P. van Eeghen, voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam.

K. Eland, gep. luitenant-generaal, oud-minister van oorlog, lid van de tweede kamer der staten-generaal, 's-Gravenhage.

Mr. dr. J. EYSTEN, gep. kapitein der artillerie, directeur van Het Vaderland, 's-Gravenhage.

N. J. A. P. H. van Es, gep. kolonel der rijdende artillerie, Arnhem.

Prof. mr. R. FRUIN, algemeen rijksarchivaris, 's-Gravenhage.

C. Ch. de Gelder, kapitein, commandant der ie school voor verlofsofficieren, Amersfoort.

W. Graadt van Roggen, hoofdredacteur van het Utrechtsen Dagblad. Utrecht.

J. D. Grevinck, kolonel, commandant der Vle infanterie-brigade, Breda. M. Gerdes, algemeen voorzitter van den koninklijken Nederlandschen

bond van oud-onderofficieren, Amsterdam. G. A. van Haeften, kolonel, inspecteur der koninklijke marechaussee,

's-Gravenhage.

A. E. J. G. d'Hamecourt, generaal-majoor, commandant der Nieuwe Hollandsche Waterlinie, tevens bevelhebber in de He militaire afdeeling, Utrecht.

T. J. van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank, Amsterdam.

G. P. van Hecking Colenbrander, vice-admiraal, directeur en com¬

mandant der marine, Hellevoetsluis. Prof. dr. H. J. Hamburger, rector-magnificus der rijksuniversiteit, Groningen.

Mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, burgemeester van Arnhem, Arnhem. M. C. van der hoog, luitenant-kolonel van den generalen staf, directeur

der hoogere krijgsschool, 's-Gravenhage. J. Hoynck van Papendrecht, kunstschilder, 's-Gravenhage. Mr. J. B. Kan, secretaris-generaal aan het departement van binnenl.

zaken, 's-Gravenhage. Jhr. mr. A. P. C van Karnebeek, minister van staat, 's-Gravenhage.

H. Kemper, generaal-majoor, gouverneur van de Kon. Militaire Academie.

Breda.

Sluiten