Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

85

Maar wij achten het zeer goed gezien van de Staatscommissie, dat zij voor deze doeleinden niet voorstelt zeer dure en ook in exploitatie zeer kostbare kruisers van 3000 tot 6000 ton, maar een zeer groot soort torpedobootjagers, met eene snelheid welke - althans bij een toestand van de zee, zooals die in onze Indische koloniën grootendeels voorkomt — niet onderdoet voor die der snelste kruisers.

En zulks te meer omdat zij — ook wanneer zij niet meer noodig zullen zijn voor den verkenningsdienst — in den zeeslag zelf uitstekende diensten kunnen bewijzen als torpedoboot, omdat zij aan hunne groote snelheid, een krachtige moderne torpedobewapening paren en door hun betrekkelijk gering deplacement weinig trefkans bieden.

Het is mogelijk, dat de tonneninhoud van deze vaartuigen door de hooge eischen van bewoonbaarheid die bij ons — vooral voor schepen uitsluitend bestemd voor de tropen — gesteld worden, iets grooter zal moeten zijn dan die der Catamarca's, maar het wil ons voorkomen, dat men, zoowel om de veel hoogere aanschaffings- als exploitatiekosten bij deze vergrooting met veel angstvalligheid te werk dient te gaan. Een goede verkenningsdienst echter zal evenmin met dit soort schepen als met kruisers van 3000 of 4000 ton worden verkregen.

Die kan slechts verkregen tvorden door een — zij het op bescheiden schaal — uitstekend ingerichten en geoefenden vliegdienst *), en daarom is het noodzakelijk, dat de organisatie van dien dienst in de Marine (waarvoor op de begrooting 1914 een som is uitgetrokken) met kracht ter hand wordt genomen.

Wij zijn daarin reeds veel bij andere naties achter ; er dient niet alleen zorg gedragen te worden dat die achterstand niet grooter wordt, maar ook dat hij wordt ingehaald.

„Algemeen Handelsblad" van 24 April 1914.

De vloot der Staatscommissie. — Aan de Redactie. Vergun mij, hoewel leek, een enkele opmerking naar aanleiding van uw artikel over de door de Staatscommissie voorgestelde verkenningsschepen voor de vloot in Indië in Uw Ochtendblad van Vrijdag 17 dezer.

Daar u hierin feitelijk de quaestie van het kleinere materieel aanraakt, lijkt het nuttig een punt te bespreken, dat u niet behandeld heeft, n.1. het torpedomaterieel in het algemeen, dat de commissie wil.

*) Zulks is eveneens het geval bij onze kustverdediging.

Sluiten