Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

91

Vereenigde Staten.

In de „Mitt. a. d. G d. Seew." III wordt er de aandacht op gevestigd, dat het Amerikaansche eskader, na zijn Middellandsche-zee-bezoek gedurende dezen winter, op de thuisreis zeer zwaar weer heeft gehad.

Uit een artilleristisch oogpunt viel daaruit op te maken, dat deze dreadnoughts zeer rustige opstellingsvlakken voor het geschut vormen.

Terwijl de voorste torens door stortzeeën als het ware overstroomd werden, konden de achterste torens als gevechtsbereid beschouwd worden.

De opstelling der 12.7 cM. bleek echter hoogst ongunstig, daar deze slechts 4.5 M. boven de waterlijn zijn geplaatst.

Voor het gebruik dezer vuurmonden moesten poorten geopend worden, die bij een weinig zee, al gesloten moesten blijven.

Opm.: Deze lage opstelling, waarvan de Engelschen zooveel nadeel hebben ondervonden, zou wel eens verband kunnen houden met cle zware, hooggeplaatste gewichten, die door cle „Gittermasten" in het schip zijn gebracht.

Allerlei.

Voor het behouden van het kaliber van 34.3 cM. worden in fransche vakkringen de volgende redenen opgegeven: (zie „Mitt. a. cl. Geb. cl. Seew.", No. III, blz. 268).

De ten dienste staande afstandmeters in vereeniging met de weersgesteldheid zullen slechts gevechtsafstanden beneden de 10000 M. toelaten.

Op dien afstand doorboort het 600 K.G. zware projectiel van 34 cM. cle beste pantserplaten van 300 K.G.

Bovendien hebben schietproeven op de „Jena" aan het licht gebracht, clat op grooter afstanden het aantal treffers van meer invloed is dan het kaliber van den vuurmond.

Om die redenen is men overtuigd, dat bij het doen eener keuze tusschen het vergrooten van het kaliber of vergrooten van het aantal vuurmonden, het laatste in de praktijk het beste zal blijken.

Literatuuropgaven.

„Artillerie und Fanzerfragen" von F. X. jenssen.

„Mitt. a. d. Geb. cl/Seew.", No. III, 1914„Les Buts d'escadres", par henri Bernav.

„Le Yacht", 4 Avril 1914.

Sluiten