Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

KORTE MEDEDEELINGEN.

De torpedo is een wapen, welks materieele en moreele uitwerking groot is. Maar het nut van het handhaven der torpedolanceerinrichtingen aan boord der pantserschepen, hangt ten slotte van de beantwoording cler volgende vraag af: „Kan men deze schepen werkelijk offensieve torpedo's geven, door inrichtingen gelanceerd, die in alle gevechtsomstandigheden binnen de maximum-dracht, gebruikt kunnen worden ?

Wat de torpedo's aangaat, schijnt cle vraag beslist bevestigend beantwoord te kunnen worden.

Ongelukkig geven de o. w. buizen niet de gelegenheid, in alle gevechtsomstandigheden torpedo's te gebruiken. Tot op den dag dat men hetzij de verstelbare koersregelaar vertrouwen kan, hetzij de baksbare o. w. buis geconstrueerd heeft, geeft cle tegenwoordige buis slechts gelegenheid tot lanceeren in een enkele richting, veranderlijk slechts over een kleine boog, door tijdelijke koersveranderingen, met het gevaar overigens het artillerievuur te hinderen of verwarring te stichten in de linie. Met de o. w. buis moet men dus wachten, tot het doel zich aanbiedt in cle richtlijn, inplaats van het oogenblik tot den aanval te kiezen om den vijand te schokken op het door den admiraal gewenschte punt.

Om den bakshoek der o. w. buizen te vergrooten, zou men zich een waaiervormige opstelling kunnen denken aan één scheepsboord. Deze opstelling beantwoordt slechts aan een valsche opvatting van het torpedovuur ; de treffers te verspreiden, inplaats van ze in één punt te vereenigen. Voor deze opvatting, zou men over een veel grooter aantal projectielen moeten beschikken, dan waarop men rekenen kan.

Aan den anderen kant, nemen cle o. w. buizen in het benedenschip een aanzienlijke ruimte in, in een gedeelte van het schip, waar cle ruimte aan elk werktuig enz. karig is toegewezen; daarom is de uitrusting tot een minimum beperkt, dus onvoldoende. Bovendien brengt cleze o. w. opstelling der buizen samengestelde manipulaties en veiligheidsmaatregelen mede onvereenigbaar met een snelle en veilige lanceering tijdens het gevecht.

In het kort: indien al cle o. w. buizen eertijds groote voordeden boden bij de korte afstandtorpedo's, ze zijn niet meer geëigend voor de lange afstandtorpedo's, clie offensieve wapens zijn geworden van den eersten rang.

Omdat de torpedo's, binnen hun maximum lanceerafstand in alle omstandigheden te samen met de artillerieprojectielen moeten optreden, moeten de lanceerinrichtingen, de grootst mogelijke bakshoeken hebben. Alleen de bovenwater-

Sluiten