Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN. IO7

eenige gebreken aangetoond op de nieuwste slagschepen. Zoo konden de geschutpoorten der kns. van 12.7 cM. bij matige zee niet open, (hoogte boven water 4.5 M.), dus bij weersomstandigheden dat torpedojagers met goede kans op welslagen kunnen aanvallen.

Ook heeft men zulken last gehad om de ankers en kettingen te bezorgen, dat hunne modellen gewijzigd zullen worden. Bij veel zee konden de ankers moeilijk gevangen en bezorgd worden, zoodat ze heftig tegen het boord sloegen.

Handel, Scheepvaart, etc.

Koninklijke West-Indische Maildienst.

Het Verslag aan Aandeelhouders over het boekjaar 1913 bevat o. a. het volgende :

Stoomschepen: „Prins Maurits", „Prins Willem I", „Prins Willem V", „Prins cler Nederlanden", „Prins Frederik Hendrik", „Oranje Nassau", „Jan van Nassau", „Lodewijk van Nassau", „Nickerie", „Commewijne".

In aanbouw: „Venezuela", „Colombia" en „Ecuador". De „United Fruit Company" nam in het afgeloopen jaar de S.S. „Coppename" en „Suriname" van de vennootschap over. Daarmede werd de bananenvaart, welke in de afgeloopen jaren op een verlies van ruim ƒ 1.400.000.— (rente ad 4% inbegrepen) te staan kwam, ten einde gebracht. De vaart tusschen New-York en Suriname werd, na dien verkoop ettelijke maanden door gehuurde schepen, eveneens met verlies, en daarna door twee aangekochte passagiersen vrachtschepen, de S.S. „St. Jan" en „St. Thomas", welke in „Nickerie" en „Commewyne" werden herdoopt, voortgezet. De Directie hoopt, dat de lijn van nu af betere resultaten zal afwerpen.

In het begin van het jaar werden met de Regeenng besprekingen gevoerd, ditmaal met betrekking tot het vervoer van bananen van Suriname naar Nederland. Deelneming van de „United Fruit Company", het lichaam dat den handel in bananen vrijwel beheerscht, werd echter een vereischte geacht; toen deze maatschappij onlangs mededeelde, dat zij niet opnieuw kapitaai in Suriname wenschte te wagen, moest van de zaak worden afgezien.

De S.S. „Jan van Nassau" en „Lodewijk van Nassau", die respectievelijk 23 Mei en 1 Augustus in de vaart werden gebracht, voldoen geheel aan de verwachtingen.

De S.S. „Prins Willem III" en „Prins Willem IV" werden

Sluiten