Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TURKSCHE KIJK IN EUROPA. 15 1

met eenige torpedobooten in de wateren van Tenedos voor-

afH?t a°ros der Turksche vloot voer naar Imbros (3 kruisers en 1, torpedobooten) en vandaar naar de Zuidpunt van Lemnos.

De Grieken bleken op de onderneming voorbereid en kwamen de Turken in gevechtsorde tegemoet. Des middags kwam het op + n mijl bewesten Tenedos tot een gevecht van eenige uren, waarbij aan weerskanten eenige schepen ernstig beschadigd werden. In den loop van den namiddag trok de Turksche vloot terug binnen de Dardanellen, de Grieksche vloot vervolgde haar tot aan de grens van schootsverheid der Turksche landbatterijen. Eene ernstige beslissing was noch door de Grieksche noch door de Turksche vloot gezocht.

Hiermede was de rol der Turksche vloot ter zee uitge-

SPhfhet vervolg van den krijg steunde zij voornamelijk.de landmacht. ^ ^ ^ ^ a_ het I0e legerkorps

landen door de haven van Sarkoj ten O. van Bulair te be-

^OolTin den strijd aan de Tsjataldsjalinie greep de Turksche vloot herhaaldelijk in en ondersteunde door geschutvuur de pogingen der Turken om op de flank en 111 den rug der Bulgaren te landen.

De Bulgaarsche kustbatterijen waren evenwel tegen het Turksche scheepsgeschut opgewassen, zoodat die landingen

mislukten. , , «r„,i.

De vraag is hier gewettigd, of er met meer door de Turksche vloot te bereiken ware geweest, indien een gevecht op leven en dood met de Grieksche was aangegaan hen stoutmoedig offensief tegen een vijand, materieel ampel kaars gelijke, had op zijn minst de belangrijke strategische voordeden, welke klakkeloos aan de Grieksche zeemacht werden prijs gewen, aanmerkelijk kunnen besnoeien, hetgeen — gelet op de \opelooze situatie van het Turksch-Europeesch bezit - al een heel tvat vruchtbaarder resultaat ware geweest dan thans verkregen werd met de stekelboze versnippering, welke maar al te duidelijk de basis van het kortzichtig Marinebeleid bleek

te vormen. . f

Het plus, dat men — wel te voorzien - tevergeefs van de Bulgaarsche kustbatterijen trachtte af te winnen woog in de verste verte niet op tegen het minus dat behaald werd tengevolge van de werkeloosheid in de Egeïsche Zee, waar de Grieksche vloot een zeer werkzaam en onmisbaar aandeel had in den oorlog te land door tusschen Dede-Agatsj

Sluiten