Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

het turksche rijk in europa.

Gelukte het n.1. om tijd te winnen tot troepenaanvulling uit Anatolië had plaats gehad, dan was al veel gewonnen. Het verloop van den oorlog heeft aangetoond dat het Turksche leger daartoe niet bij machte was.

De hoofdbeslissing moest vallen in Oost-Thracië, waar Bulgarije de spits afbijt en met een leger, dat gereed en zich van zijn taak bewust is, den Turk aangrijpt, met vasten wil en overtuiging op zegepraal bezield.

Deze — verrast reeds door het uitbreken van den oorlog — deinst verschrikt terug zonder zelfs ernstig tegenweer te bieden.

Bij Kirk-Kilisse en Loele Boergas behalen de Bulgaren schitterende overwinningen op de Turken, die in wanorde terugtrekken achter de schansen van Tsjataldsja.

Major von Hochwachter, ooggetuige aan het Turksche front, schetst den toestand bij de Turken in Oost-Thracië aldus:

„Der Eindruck laszt nicht viel von den Redifs erhoffen. „Jede Disziplin fehlt; sie sind unzureichend ausgerustet, „haben keine Schulung, schlechte Offiziere.

„Das Bild gleicht einer Völkerwanderung.

„Nur die Artillerie macht einen guten Eindruck . . . Es „fehlt jede Einteilung. Ermattet und hungrig, ohne Siche„rung, ohne Vortrupp kommen die Kolonnen daher. Eine „Marscheinteilung nach Waffen gibt es hier nicht. Die „Offiziere, meist Beambte, haben keine Autoritat. . . Die „Bataillone waren so zusammengesetzt, das sie aus nur „einem Fünftel aktiver Truppen, zwei Fünftel Rekruten und „zwei Fünftel Redifs bestanden."

Doch het gezegde „hardloopers zijn doodloopers" wordt hier van toepassing op de Bulgaren.

Tusschen het „über den Haufen" rennen van een onsamenhangend, slecht toegerust en gebrekkig geoefend leger mtt tweespalt in de hoogere bevelvoering (nasim pasja —Abdoellah pasja) en de verovering eener sterke stelling als de Tsjataldsjalinie bestaat een groot onderscheid.

Hier komt de overmoedig geworden Bulgaar, die in den eersten aanloop reeds meer van zijn krachten verbruikt heeft clan men zich te Sofia wel bewust is, na vergeefschen stormloop, tot staan.

Onderwijl zijn de Serven het Turksch gebied binnengevallen en rukken voort in de richting Uskub om OudServië en Macedonië te veroveren.

Ook hier blijkt liet Turksche Vardarleger niet opgewassen tegen het goed georganiseerde Servische leger.

Sluiten