Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TURKSCHE RIJK IN EUROPA.

155

Rij Kumanova behaalt dit eene schitterende overwinning, welke drie weken later (half November) gevolgd wordt door eene beslissende Turksche nederlaag bij Monastir. Intusschen veroveren de Serven zonder veel strijd het Sandsjak en banen hun toekomstweg tot Durazzo.

De Grieken rukken op naar Saloniki en grissen het na eenige overwinningen op de Turken voor de Bulgaren weg; bij Monastir vereenigen zich Grieksche en Servische legers om gezamenlijk de zege voort te zetten. Middelerwijl verspert Janina den toegang tot Epirus, dat het Grieksche leger wil bemachtigen, en deinzen de Bulgaren met bebloede koppen, terug voor Adrianopel, waar SjOEKRI pasja het bewijs levert, dat in het defensief het genie van Plewna in den Turk nog niet getaand is.

Montenegro stoot het hoofd voor Skoetari en is evenals Griekenland genoodzaakt ook tijdens den wapenstilstand den strijd tegen de Turksche bezetting derzelve, welke den wapenstilstand niet heeft erkend, voort te zetten.

De wapenstilstand, welke op het eerste onstuimig bedrijf volgt, levert niets op.

Tevergeefs tracht de Europeesche diplomatie te Londen vereenigd, de partijen tot elkander te brengen, vooral met het oogmerk om een Europeeschen oorlog te bezweren.

De eischen der overwinnaars waren te hoog al scheen een oogenblik Turkije in het verlies van bijna al zijn Europeesch bezit te willen berusten.

De Staatsgreep van ENVER bei op 23 Januari 1913, waarbij NAZIM pasja als offer valt, herstelt de macht der Jong-Turken, die na het échec met hun snelkuur van het kussen waren gegleden.

Het doel - den ondergang van Europeesch Iurkye, — dien smaad — af te wenden is loffelijk, het werk onvruchtbaar, want welhaast heeft Turkije zich in zijn lot geschikt en alle zelfbewustzijn verloren. Hetzelfde fatalisme dat eertijds Europa deed sidderen, heeft thans alle geestkracht verlamd en doet Europeesch Turkije op zijn grondvesten schudden.

Begin Februari beginnen de vijandelijkheden opnieuw. De Jong-Turken beschamen de verwachtingen, welke na hun spontaan optreden onwillekeurig omtrent hen gekoesterd werden.

Pogingen om door een aanval vanuit Gallipoli, door eene landing nabij Sarkoj aan de Zee van Marmora en door een uitval uit de Tsjataldsja-schansen Adrianopel te ontzetten lijden schipbreuk. Het noodige élan, dat een aanval moet bezielen, ontbrak aan de massa.

Sluiten