Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 181 3/14. 167

eieren aanboord gezonden, zoo om mij te informeeren naar de te verwagte expeditie, als om voor 't moment eenig secours te vraagen van soldaaten en handgeweer; wat het eerste aanbelangd, komt het mij voor, dat derzelver komst nog zeer onzeker is, misschien binnen een paar daagen de avantgarde sterk 5000 man, terwijl geen volk of waapenen te missen was. UEd. zal weeten dat wij een 25 Cosakken bier hebben, weshalve onze situatie alhier zeer precair is en blijft en geëxponeerd zijn om door 100 Welgewapende douaniers uitgeplunderd en mishandeld te worden. Waarteegens wij bijna niets hebben teegen over te stellen, dewijl alle gewaapende manschappen zijn uitgemarebeerd — het is wel niet waarschijnlijk maar bij aldien de vijand kans zag de voorposten om te trekken niet onmogelijk.

Men zegd wel, de gecoaliseerden zijn wel op weg en eerlang te wagten doch die verwagting duurde zonder eind. Wanneer wij 8000 man reguliere trouppes in deezen omtrek hadden staan, had men niets te vreesen.

Weesd zoo goed dat met al uwe invloed te presseeren; niets verhinderd hun, maar de komst der Eng. hangd geheel af van wind en weêr.

Het is te hoopen dat het Esquader in Texel immers deszelfs commandant zal bijvallen, en dat zulx zal kunnen geschieden zonder geweld te gebruiken, want ... tot Helvoet zal het meerder oppositie vinden en ik wensche dat dit bij preferentie zal geëntameerd worden, vermids het debarquement dan des te meer in 't hart van het Land zoude plaats vinden.

Met verlangen officieel goed nieuws en speciaal het evacueeren van Woerden, Utrecht en Gorcum tegemoet ziende, heb ik de eer enz.

P. S. Men zegd hier dat een paar duizend man zeeluij van de vloot van de Schelde te Breda en Willemstad zijn gearriveerd. Wij leggen van dien kant open! Volk! Volk en Volk ! van de gecoaliseerde armee.

25. Kikkert aan Melvill.

28 Nov. 1813 3).

Ik heb de eer U H.E.Gestr. kennis te geven, dat er reeds 3 goede Booten voor Dordt liggen en dat twee andere op morgen zullen vertrekken. Zooals ook een voor IJsselmonde en "een voor de Oude Maas. De boot, die met de zink-

!) Hiermede worden bedoeld de troepenafdeelingen, die rondom den Haag op de verschillende toegangswegen waren vooruitgeschoven. 2) Uit Rotterdam. — Kopieboek van KIKKERT. Rijks-archief.

Sluiten