Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

dit oogenblik hun Vaderland hunnen dienst aan te bieden ]), begrijpt dat het hun beledigende zoude zijn, dit aan gebrek aan Vaderlandsliefde toe te schrijven, doch veeleer daaraan, dat er geen tijd van dienst bij de werving bepaald is.

Wenschende alles bij te brengen, wat zoude kunnen strekken tot aanmoediging en geruststelling van hun, die den Lande wenschen te dienen.

Roept hij bij dezen opnieuw alle matroozen op, om zich tot den dienst aan te bieden met informatie, dat hij den tijd van dienst bepaald heeft op 6 maanden, terwijl tevens een preemie van 4 Ducaten aan bevaren en 3 Ducaten aan onbevaren matroozen zal gegeven worden 2).

30. Kikkert aan O. K. van Hogendorp.

29 Nov. 1813 3).

Aangenaam zoude het mij wezen, de twee honderd ontscheepte manschappen J) zoo spoedig mogelijk op Rotterdam te doen marcheeren, alwaar ons dezelve van groot nut kunnen zijn.

Met schepen van 70 (stukken) kan men op Hellevoetsluis niets doen, tot dat ontwerp 5) moet men fregatten hebben.

Indien den Engelschen admiraal meerder manschappen konde missen, zoude zijne medewerking ons zeer van dienst

x) Reeds den 25sten was bij aanplakking bekend gemaakt, dat de werving geopend was, waarmede belast werden kapitein kreekel en de oud-commies van aanwerving C. m. nabal. De aan te nemen personen werden gebracht op het kostschip als „depót der generale werving", hetwelk onder het bevel stond van den luit.-kolonel De Groot, aan wien werd toegevoegd de scheepsluitenant J. C. Haringman.

2) Te Rotterdam had de werving in de eerste dagen al evenmin veel resultaat. Daarom had Kikkert „goedgevonden alle de hier aankomende Hollandsche matrozen, deserteurs van de Franschen, te arresteeren en hen voor te slaan, om hun vaderland te dienen, of over de frontieren te worden gebracht." Deze maatregel, schrijft kikkert 2 Dec. „welke ik uw verzoek insgelijks in uw departement in executie te stellen, is niet geheel zonder vrucht geweest".

Verdooren beschouwde den maatregel niet „zonder bedenkelijkheid". Te Amsterdam ging het in het begin van December wat beter.

:1) Uit Rotterdam. — Kopieboek van Kikkert. R. A. (Rijksarchief).

4) Deze brief zal in den laten namiddag of avond geschreven zijn. toen Kikkert bericht had ontvangen van de landing der eerste Engelsche matrozen.

•"') Ontwerp om Hellevoetsluis te nemen, waarop van hogendorp vooral zijn aandacht gevestigd hield.

Sluiten