Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 18 I 3/14. I 77

35. Steeling aan Verdooren.

1 December 1813 ').

Ik heb de eer LI H.E.G. te rapporteeren heeden nagt gekwartierd te zijn geweest te Edam, alzoo de sterke mist ons belet heeft met de schuiten verder voort te kunnen gaan ; reeds gevorderd zijnde tot circa een half uur van de stad 2) zijn wij verpligt geweest terug te keeren.

De maire van de stad Hoorn 8) heeft op heede morgen aangeboden dertig vrijwilligers goed gewapend, welke wij niet hebben kunnen refuseeren, te meer de goede geest hier door niet wordt uitgedoofd, maar in het tegendeel aangewakkerd. De burgerij van Edam had reeds het plan gehad om zig van Medemblik te verzekeren, dit kan ik niet afzijn U E.G. onder het oog te brengen als zijnde een blijk hoeverre hun goede wil zig reeds uitstrekt. De burgery van Edam verzocht als het mogelik is, met eenige geweeren te worden voorzien, alzoo dezelve alle meede hebben gezonden, die eenige wapenen hadden. Zoo deeze te Medemblik zullen zijn aangekomen, zal ik U H.E.G. dadelijk van alles rapport zenden.

Het detachement onder de orders van de capitein SlEBERS *) is zeer gedisciplineerd en ook goed gecomposeerd, zoodat bij alle voorvallen met een klein coup de main na de Helder, wanneer in Medemblik alles geregeld is, hier over kan worden gedisponeerd.

36. Steeling en Siebers aan Verdooren.

1 December 1813 6).

Wij hebben de eer U H.E.G. te rapporteeren met het detachement circa half I uur te Hoorn binnenmarcheerende en aldaar de HoÜandsche vlag wel vindende waayen, egter het bestuur zoodaan gedisponeerd hebben bevonden als strijdig met de intentiën van het gouvernement en de wil

1) Uit Edam, 's morgens te half negen uur. — Archief Amsterdam. '2) Hier wordt vermoedelijk Edam bedoeld. :i) Lees: Edam.

4) Johannes urbanus SlEBERS (geb. 1762 te Utrecht) had zich uit het garnizoen Naarden den 29™ Nov. met 12 manschappen zijner compagnie ter beschikking van gen. Kraijenhoff gesteld. Zijn detachement had eene sterkte van + 50 man.

5) Uit Hoorn.— Archief Amsterdam. Dezen brief heeft Siebers mede geteekend; doch niettegenstaande zijn hoogeren leeftijd en vermoedelijk ook oudere anciënniteit bleef Steeling commandant.

Sluiten