Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

van het provisioneel Bestuur; de proclamatie hier nog niet voorgeleezen zijnde, toonende het volk hun ontevredenheid desweegens, te meer terwijl zulks in onderscheidene naburige steeden reeds had plaats gehad. Wij hebben de maire ') en adjointen geconvoceerd, en hun het noodzaakelijke voorgehouden de proclamatie af te kondigen en te afficheeren, en zoodanige mesures te neemen, ten einde door de troupes van de Helder geene strooperijen konden worden gedaan, en dezelve hier door van alles worden voorzien. Hun de vraag voorgehouden hebbende, bijaldien door den admiraal VERHUELL eenige requisitiëu van geld, vivres etc. gedaan wierde, hieraan zoude worden geobidieerd? en dit met Ja beantwoord hebbende, hebben wij ons verpligt gevonden hen te constringeeren de proclamatie af te kondigen, ten einde hun onder de verpligtingen van den inhoud derzelve te stellen. De sous-prefect s) in geene opzichte deel willende neemen in onze aan hem voorgestelde mesure, hebben wij almeede ons verpligt gevonden dezelve te ontslaan, en deszelfs woord van Eer te doen geeven van geene correspondentie hoegenaamt met de maires betrekkelijk het gouvernement te onderhouden en geene orders aan deezen meer te geeven, als zijnde verzeekerd nog onlangs aan de maire der stad Medemblik gelast gehad geene proclamatie af te kondigen dan de langs den gewoonen weg en door zijne handen tot hem zoude koomen ; diergelijke maatregelen de groote zaak vertragende en de kwalijkgezinden gelegenheid gevende ignorantie van voornoemde proclamatie te pretendeeren en hunne correspondentie met Rraband en Frankrijk te continueeren, waar door alle alarmeerende en valsche tijdingen gespargeerd worden, hebben ons te meer tot deeze demarche doen overgaan.

Na de proclamatie met de gewone plechtigheden was afgekondigd, waarbij het detachement en de schutterij van Edam en Hoorn gewapend tegenswoordig was, weergalmde de Lucht van Leeve de Prins en Vivat Oranje, de ingezetenen gaven zig hierop over aan een Luidruchtige Vreugde dewelke tot heden voortduurt en door geene ongeregeldheid hoegenaamt gestoord is. — Voor alle zeekerheid van de rust en goede orde hebben wij noodzakelijk geoordeeld hier te moeten overnagten en een sterke wagt doen houden uit de differente detachementen samengesteld, zullende ons morgen onmiddellijk naar Medemblik tot executie van onze gegeeven

') Mr. j. g. van de Blocquery.

«) E. j. R. mollerus. Zie over zijne houding in die dagen de geschiedenis der omwenteling in Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Purmerend door W. P. Kops in Historisch Gedenkboek 1813 II. 214282.

Sluiten