Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[86

UIT DE PERS.

moeten gebruik maken van ettelijke divisies van hare 144 torpedobooten, die niet zwaarder dan met 2 kns. van 8.8 cM. zijn bewapend ?

U zou mij zeer verplichten, geachte Redactie, indien u mij uwe bedoeling met een enkel woord wilde verduidelijken.

Vermoedelijk is hier eene kleine verwarring in het spel.

De 500 tons jagers hebben o. i. een te kleine werkingssfeer voor den verkenningsdienst en ze zijn te licht bewapend voor den veiligheidsdienst (beveiliging van een eskader tegen torpedoboot- en torpedobootjager-aanvallen).

Om cle breedvoerig uiteengezette redenen achten wij daarom de keuze der 1100 ton torpedobootkruisers der Staatscommissie eene gelukkige.

De 500 tons jagers zijn niet door de Staatscommissie voorgesteld. Daar deze scheepjes er eenmaal zijn, nam de commissie ze op in haar vlootplan.

Zij zegt: ,,De thans tot het Nederl. eskader in O.-I. behoorende 8 torpedobootjagers van pl.m. 500 ton kunnen deze torpedoflottielje vormen."

Bovendien stelt zij nog torpedobooten voor locale verdediging voor en ik ben het met den heer N. geheel eens dat het veel beter 'is één soort van volwaardige torpedobooten te bouwen. Echter geloof ik niet, dat het nut heeft over deze details in het Rapp. der Staatscommissie te polemiseeren, daar — zooals ik in het onderschrift zeicle — de aard van de torpedoflottielje, dus ook hare samenstelling, in de naaste toekomst geheel gewijzigd zal moeten worden. Het is mij dan ook bekend dat het ontwerp-vlootwet die torpedoflottielje slechts zeer algemeen omschrijft.

In de Duitsche torpedobooten ligt o.i. duidelijk de offensieve gedachte uitgedrukt. De torpedobewapening daar is n.1. zeer krachtig; de artillerie bew. zwak. Hun doel is dus „aan te vallen als torpedoboot" ; hun artillerie dient zuiver voor zelfverdediging.

Waren zij ook gebouwd voor den veiligheidsdienst, dan zou o. i. hunne bewapening geheel anders uitgevallen zijn.

Daar de 5 Duitsche eskaders niet afzonderlijk, doch tot één of twéé vloten vereenigd zullen optreden, zijn de 12 groote en 30 kleine kruisers zeker voldoende voor verkennings- en veiligheidsdienst. De veiligheidsdienst is evenwel

Amsterdam, 27 April.

Inmiddels teekeu ik,

Hoogachtend, Uw dw. W. R. NljKERR.

Sluiten