Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

2 I I

vernietigen alvorens deze één der genoemde plaatsen krachtdadig heeft aangevallen.

Den 14™ Mei 6 uur 's morgens, dus 2 uur vroeger dan eerst was bepaald, verlieten A en B hun ligplaats om naar het strategische punt, door hun eskader-commandanten uitgezocht, te stoomen.

Philippeville en Toulon waren voor B het vlugst te bereiken en lagen op denzelfden afstand van 210 mijl van haar ligplaats, terwijl de afstanden van Ajaccio waren, voor Philippeville 270 en voor Toulon ± 100 mijl. B kon dus Philippeville bereiken vóór dat A haar dit kon beletten, omdat zij een voorsprong van 60 mijl op die plaats had. A zou om dien voorsprong in te halen 5 mijl meer dan B moeten loopeu, hetgeen wilde zeggen dat zij 22 mijl moest behouden, wat niet mogelijk was. Door Philippeville te kiezen kon dus B haar doel met alle zekerheid zonder eenig gevaar bereiken.

Deze keuze was dusdanig door de afstanden van het strategisch vraagstuk aangewezen, dat het voor B niet wel mogelijk scheen een andere keuze te doen. Het manoeuvreplan gaf verder geen aanleiding om militaire overwegingen te stellen tegenover die, welke uit een beschouwing der afstanden noodzakelijk moesten volgen. Ook voor A was deze zaak nauwelijks twijfelachtig en had zij dus direct van Ajaccio haar koers op Philippeville kunnen bepalen. Maar eveneens was duidelijk dat A Philippeville niet eerder dan ongeveer 4 uur na B zou bereiken, dus bij gevolg des nachts met de vrij groote zekerheid B daar niet meer te vinden. Dan liep A bet gevaar het spoor van B te verliezen en haar de kans te geven bezuiden Sardinië te ontsnappen, hetgeen een volslagen mislukking der onderneming voor A beteekende en een volkomen succes voor B, den zwakkeren vijand, die zijn slag geslagen zou hebben zonder in gevecht te zijn geweest.

Daarom besloot A den doortocht bezuiden Sardinië te bewaken, op die wijze had A de meeste kans, niet om aan alle voorwaarden van het manoeuvreplan te voldoen, want dat was nu eenmaal onmogelijk, maar om B te ontmoeten, nadat deze het voor haar aangewezen doel had bereikt. Daarbij, al was de veronderstelling gewaagd, dekte A tevens Bizerta, voor het geval dat B die plaats wilde aanvallen, omdat zij er meer militaire waarde aan hechtte dan aan Philippeville ondanks de gunstiger ligging van deze laatste plaats of misschien wel omdat B den moeilijksten weg wilde kiezen. In dit geval waren de af te leggen wegen voor B 260 mijl voor A 280 mijl en de voorsprong van B werd te niet

Sluiten