Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

22 i

uit Ajaccio was uitgesloten en voor A bleef er niets anders over dan de plaats te bereiken waar de vereenigde gedeelten van B haar met het dagen slag zouden leveren.

Te half 4 seinden „Casque" en „Fourche" de vereeniging van B en te 4 uur den koers van het eskader als N.W. en de formatie als kiellinie, snelheid 12 mijl.

De „Bouvet" had het eskader nog bijtijds weten te bereiken. Het gevecht.

Bij het dag worden zag A den verren rook van B in het Zuiden en koerste daarop West, ongeveer loodrecht op de richting waarin deze rook zich verplaatste; het zicht was zeer helder met bedekte lucht.

Deze verre rook kwam van de gepantserde B kruisers, die op grooten afstand achter het gros voeren en die, na den vijand verkend te hebben, volle kracht naar hun post aan het hoofd der formatie liepen. Dit verklaart, dat op het oogenblik, dat het vuur werd geopend, het B eskader en de pantserkruisers daarvan aanmerkelijk voorlijk van het hoofd van A stonden, doordat A op de kruisers haar manoeuvre had bepaald en deze door hun grootere snelheid op het hoofd van de formatie van A hadden gewonnen.

Deze positie was zeer belangrijk, niet alleen voor den uitslag van het gevecht waarin B slechts van dit aanvankelijk voordeel zooveel mogelijk partij behoefde te trekken, maar ook omdat deze positie reeds zeer spoedig, ja misschien wel te vroeg door B was aangenomen. De voorsprong van B was genomen in den tijd, dien A gebruikt had om haar gevechtsformatie aan te nemen. Was A tegelijkertijd genaderd met volle kracht dan had dit A eenig voordeel kunnen geven en had dit B kunnen noodzaken tot een andere manoeuvre dan die welke zij nu buiten bereik der artillerie van A had gemaakt om in linie achter haar kruisers te komen. Maar aangenomen, dat het plan van A, die de zwakkere was, daarin bestond om de handelingen van haar tegenstander af te wachten, was de gevechtspositie van B eerder een nadeel dan een voordeel voor A.

Het weer was plotseling dik van regen geworden, zoodat het gevecht en vooral de manoeuvres der kruisers en torpedobooten te lastig werden om na te gaan en er veel over te kunnen zeggen. Overigens zal het derde gedeelte deimanoeuvres ons nog genoeg gevechtsoefeningen verschaffen. In elk geval kan gezegd worden dat uit de manoeuvre van B dezelfde flinke vastberadenheid sprak, die haar strategische handeling had gekenmerkt. c PlERREVAL.

M. 1914-1915. 15

Sluiten