Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

KORTE MEDEDEELINGEN.

hunne daarmede behaalde vaart zoude echter niet meer dan 20.25 mijl bedragen hebben.

3. De „Helgoland"-klasse zou wel veel verbeteringen tegenover de ,,Nassau"-klasse hebben, vooral zijn de verblijven der bemanning beter, doch de torenopstelling zou trots vele kritiek dezelfde zijn gebleven.

4. De ,,Kaiser"-klasse wordt dan als een belangrijke schrede vooruit erkend ; de uitwerking dezer erkenning wordt intusschen weer beperkt, daar de Engelsche „King Georg V"klasse als Engelsch type van denzelfden tijd genoemd wordt en daardoor vergelijkingen worden gesuggereerd (maar zeer verstandig niet gemaakt worden) die ten nadeele der Duitsche klasse kunnen uitvallen.

5. De slagkruisers vanaf de „von der Tann", worden in vergelijking van de even oude slagschepen als betere en sterkere ontwerpen aangeduid. Vooral de „Seydlitz" wordt in het bijzonder op den voorgrond gesteld.

6. De verkenners worden als onvoldoende bewapend tegen moderne jagers voorgesteld ; ze zouden verder noch het noodige offensief vermogen hebben om een der Engelsche „Town"-verkenners van denzelfden ouderdom, te bestrijden, noch de snelheid om weg te loopen.

In 't geheel zou dit type minder vooruitgang gemaakt hebben, dan de even oude Duitsche slagschepen en slagkruisers.

7. Na een wederom zeer onpartijdig- en zakelijk klinkende opmerking over de wenschelijkheid, de Duitsche vloot niet slechts ten opzichte der Britsche, maar ook ten opzichte der Russische en Fransche aanbouw te beschouwen — dus het Duitsche standpunt recht te doen — sluit het artikel met het nagaan der typische eigenschappen der Duitsche schepen. Als zoodanig worden genoemd het vasthouden aan de KRUPP-ka n o n n e n, dat geen enkele natie, behalve in lichte mate Oostenrijk meer doet; de sterke in- en uitwendige bescherming; de lichte machines; de lage opstelling der vuurleiding stations; de zorg in het besparen van gewicht; de goede werkmanschap die geleverd wordt; het gebruik van slingertanks en de goede kolenlaadin richt in gen.

De Engelsche plannen zouden de Duitsche verre de baas zijn in den vorm der scheepsromp onder en boven water. Men zou echter om een juist oordeel over de verdiensten der Duitsche ontwerpen te hebben nooit moeten vergeten, dat de schepen voor de vaart in nauwe zeeën, (narrow seas) niet voor de oceanen gebouwd zijn.

Sluiten