Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]',< )RK1!K< >ORl)F,ELING.

255

Een uitlating in de longroom van het jaar 1889 kan moeilijk als bewijsmaterieel worden gebruikt voor het niet op de hoogte zijn van de tegenwoordige officieren van de nooden der minderen van het jaar 1914. Billijker ware het geweest eens meer recente feiten te vermelden, die er op wijzen dat èn Marinebestuur èn de actief dienende officieren voorzeker al hun krachten inspannen om tot meer normale verhoudingen te komen, zonder toe te geven aan het drijven in een niet toelaatbare richting van eenige niet verantwoordelijke hoofdmannen.

Een gezonde verhouding kan alleen gegrondvest worden op onderling vertrouwen.

Daarom besluiten wij deze beoordeeliug met cle conclusie, dat wij het verschijnen van deze brochure zeer betreuren.

On the action of lead, copper, tin, nickel, zink and aluminium on water, bij W. P. JORISSEN, Leiden.

Dit is een voordracht voor de Chemische Sectie van 't negende Internationale pharmoceutisch congres.

De geleerde schrijver somt in deze voordracht in kort bestek op, wat door verschillende mannen van naam over de verhouding dezer verschillende metalen onderling en afzonderlijk ten opzichte van zouten is geschreven. Ook worden resultaten van proefnemingen, door den heer JORISSEN zelf verricht, medegedeeld.

Voor de Marine is vooral van belang 't verhouden dezer metalen tegenover zeewater.

Met belangstelling zal zeker tegemoet worden gezien de in uitzicht gestelde mededeeling van den uitslag van de proeven van den heer JORISSEN over de punten 3 tot 6, genoemd op blz. 721 v. zijn voordracht, n.1. over

3. cle volgorde der metalen, wat betreft hunne potentiaalverschillen, als ze geplaatst worden in verschillende zoutoplossingen en soorten van water in cle natuur voorkomende.

4. cle veranderingen dezer potentiaalverschillen in den loop van den tijd, wanneer de lucht door de oplossingen kan gevoerd worden.

5. wordt er een beschermende laag gedurende cle corrosie gevormd en van welke samenstelling is die laag ?

6. hoedanig is cle passiviteit van genoemde metalen ?

Sluiten