Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

Linschoten- Vereeniging. Zesde Jaarverslag 1913. Het Bestuur betreurende, dat nog niet de uitgaven konden worden aangeboden die in het vorig Jaarverslag in liet vooruitzicht werden gesteld, acht het echter niet aan twijfel onderhevig dat binnen korter of langer tijd cle aan de leden toegedachte deelen zullen kunnen worden toegezonden.

Een kleine wijziging aan art. 5 der statuten is door cle buitengewone algemeene vergadering aangenomen.

In bewerking zijn thans: Eerste en tweede deel van Houtman's Reis; Nederlandsche reizen in Rusland; Reis naar Cambodja, door Wusthof; Reizen naar het Noorden (van Linschoten en Barentsz.); Reis van Scbald de Weert; van Olivier van Noordt; cle reizen van Struys door Perzië; de reis van Pieter van der Does; het Journaal van Hendrik Hamel, e. a.

Het Bestuur vertrouwt, dat een deel der medewerkers binnen niet al te langen tijd in staat zal zijn, de door hen bewerkte reizen ter uitgave af te staan, zoodat den leden de hun toekomende deelen kunnen worden toegezonden. Zijnerzijds rekent het Bestuur op eenige welwillendheid, wanneer het geduld der leden nu en dan eens op wat harden proef gesteld wordt. Zij kunnen er van overtuigd zijn, dat hun geduld beloond wordt en dat het Bestuur hunne belangen niet uit het oog verliest.

Het ledental steeg dit jaar wel niet zoo sterk als liet vorige, maar toch werd de verwachting werkelijkheid en eindigde het jaar 1913 met meer dan 300 leden.

Het Bestuur twijfelt er niet aan of het getal leden zal nog steeds grooter kunnen worden, telkens wanneer het Bestuur in staat wordt gesteld, nieuwe uitgaven het licht te doen zien.

Sluiten