Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ONZE TOEKOMSTIGE OORLOGSSCHEPEN.

279

vechtshospitaal niet kunnen ontberen ; de mogelijkheid bestaat immers altijd, dat bovenbeschreven kokers tijdens het gevecht defect geraken, waardoor 't gevechtshospitaal, wanneer geen nooduitgang bestond, geheel afgesloten zou zijn, terwijl bovendien aan loopende gewonden gelegenheid gegeven moet worden, zich zelf naar 't gevechtshospitaal te begeven, om aldus 't werk der gewondendragers te verlichten.

Is het aantal gewonden groot, zijn de gevechtshospitalen overvol, zoodat een groot deel der gekwetsten daar ter plaatse niet meer geholpen kan worden, dan zullen andere localiteiten van 't schip dienen aangewezen te worden voor nood-hospitalen. Is het schip niet reddeloos verloren, dan zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen de badkamers (c. q. mandikamers), waarvan één toch nog wel voor het beoogde doel bruikbaar zal zijn gebleven. Juist door hare inrichting (betegeling enz.) zijn de badkamers uitmuntend geschikt voor noodverbandplaats en zullen in vredestijd reeds prealabel daartoe ingericht kunnen worden. De mandibakken moeten gemakkelijk verwijderd kunnen worden, gelegenheid voor goede verlichting behoort aangebracht te worden, contactstoppen voor sterilisator e. a. zullen tijdens de afwerking van het schip aan de wanden bevestigd dienen te worden.*)

Natuurlijk zullen deze verblijven, 't geen 't meest voor de gevechtshospitalen geldt, welke in vredestijd zonder twijfel voor een of andere bergplaats bestemd zijn, goed gedesinfecteerd kunnen en in oorlogstijd moeten worden.8)

Een moeielijke kwestie blijft altijd, waar zullen de ziekenverblijven een plaats in het schip vinden ? Voor de gevechtshospitalen kunnen we deze ongeveer in voor- en achterschip onder het pantserdek aangeven, de plaats van den ziekenboeg en toebehooren is niet zoo gemakkelijk aan te wijzen. Waarschijnlijk zal zij wel blijven in 't gedeelte van het schip, waar wij tegenwoordig den ziekenboeg vinden d. i. midscheeps. Voor in het schip; zooals op de oude fregatten het geval was, zouden wij liever den ziekenboeg niet meer willen aan-

J) Op de Engelsche Dreadnoughts is dit denkbeeld reeds in toepassing gebracht.

2) Zie o. a. ook 't ref. v. Dr. Barthelemv „Archives de med. et pharmac. naval", Nov. '13. Höpitaux de combat a bord pour le temps de guerre par B. Thomassuri (The Military Surgeon Nov. 1909) en „Marine Rundschau", Marz 1914. Russische Erfahrungen über die Ver wundetenversorgung im heutigen Seekriege von Dr. Blau.

Sluiten