Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280 DE GENEESKUNDIGE LOCALITEIT AAN BOORD ENZ.

brengen. Het stampen van het schip, het onttrokken zijn aan het oog van den officier van gezondheid maken, deze plaats minder geschikt. Eenige desiderata ten opzichte van de plaats van den aanstaanden ziekenboeg zouden wij ten slotte nog wel willen stellen. De ziekenboeg behoort niet te zijn tegenover de machinekamer of boven ketels, niet onder een kanon, niet onmiddellijk te grenzen aan het volksverblijf. Of deze wenschen alle tot vervulling te brengen zijn kan pas blijken bij het ontwerpen van het schip; en zou het verder geen aanbeveling verdienen, ook eens een officier van gezondheid voor korten tijd bij den bouw onzer toekomstige „Dreadnoughts te detacheeren, die met de andere officieren en ingenieurs in overleg treedt omtrent de inrichting der geneeskundige localiteiten, om zoodoende een ziekenboeg te verkrijgen, welke aan de gewenschte eischen voldoet?

Moge deze schets, welke zeker niet op volledigheid kan bogen en waaruit zoo veel mogelijk de details zijn weggelaten, als leiddraad strekken bij de inrichting van de geneeskundige localiteit aan boord onzer toekomstige slagschepen. Waar door verbetering van den algemeenen toestand onzer vloot, op vermeerdering van ambitie mag gerekend worden, zal wanneer de geneeskundige dienst naar verhouding daar aan meedoet, de werklust van dat personeel in dezelfde mate moeten toenemen, 't geen dan indirect weer bijdraagt tot verhooging der slagvaardigheid van de Nederlandsche Marine.

Dr. R. A. TANGE, Ampenan, Mei 1914. Officier van Gezondheid ic kl.

Sluiten