Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TURKSCHE RIJK IN EUROPA.

325

generalissimus SAVOW, wilde oorlog en hield de overhand.

Griekenland noch Servië hebben het evenmin als Bulgarije met de moraliteit erg nauw genomen.

Hoewel het laatste rijk algemeen de schuld kreeg van verdragsschending, kan hierover, evengoed als over eikaars gruwelen, gevoegelijk gezwegen worden.

Zeker is het, dat gedurende den Macedonischen oorlog het zondenregister der Balkansche Christenbroeders Europa van ontzetting vervulde, al moet worden toegegeven dat de Balkanoorlog niet ethisch verheffend voordien zal gewerkt hebben.

Men behoeft waarlijk niet van pro-Turksche gevoelens te worden verdacht om — kennende de geschiedenis der Balkanvolkereu — na den Macedonischen oorlog de stelling, dat de Turk het monopolie van Balkangruwelen, verdrukking en christenvervolging bezit, absurd te noemen.

Het staat vast, dat Bulgarije — gedreven door de oorlogspartij tot snel handelen — zich door een inval in de door Grieken en Serven bezette streek in het bezit heeft willen stellen van het gebied, waarop het aanspraak meende te mogen maken.

Het Bulgaarsche krijgsplan was in 't kort als volgt :

Het 4e en 5e legerkorps bezetten de Ovce Polje en nemen tot eiken prijs Keuprulu.

Het 2e legerkorps tracht tegelijkertijd de Grieksche stelling Seres, Likowan te doorbreken en Saloniki te bezetten.

De bedoeling zal na vergelijking met cle hierboven in het kort geschetste operatie-terreinen duidelijk zijn.

De berekening steunde op verrassend optreden. Had men de Ovce Polje, de natuurlijke stelling welke geheel MiddenMacedonië beheerscht en de Vardar-overgangen bij Krivolak, dan waren deze als bruggehoofden in te richten als voorbereiding tot een opmarsch naar Monastir. Door deze handeling tegelijk met den opmarsch naar Saloniki, dwars dooide Grieksche stelling, zou het Bulgaarsche leger een wig tusschen Grieken en Serven schuiven en hunne samenwerking verijdelen.

Het algemeen plan van Grieken en Serven omvatte niet slechts het vasthouden van het bezette gebied, doch ook cle vernietiging van het Bulgaarsche leger, en was dus gebaseerd op het offensief.

Ze stonden er niet slecht voor :

De Servische hoofdmacht in de lijn Keuprulu-Uskub ; meer Noordelijk in de lijn Nisch-Pirot een 2e legerkorps.

Het Grieksche leger in de lijn Saloniki — monding der Stroema, Gjevgjeli.

Sluiten