Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TURKSCHE RIJK IN EUROPA.

331

De militaire beteekenis van den laatsten is grooter. Hier toch stonden de militaire kansen gelijk.

De Bulgaarsche diplomatie heeft hoog gespeculeerd en dom !

Is het wonder, dat uit den boezem van het Bulgaarsche volk bittere verwijten gaan naar de heethoofden, die met de welvaart van het land en duizenden menschenlevens hebben gespeeld tot vernedering van het Rijk ?

Te Boekarest beslist Rumenië als hoogste arbiter in het Balkangeschil. Zeide ik niet reeds dat Rumenië een practische politiek voert?

Toen het Kruis tegen de Halve Maan storm liep, spaarde het zijn goede krachten.

Want — en zijn staatslieden hadden goed voorzien — straks zouden zij noodig zijn om den Voorzittersstoel te veroveren en den krakeelenden broeders de wet voor te schrijven. De Macedonische oorlog zou het Slavische krijgsvuur wel dooven en de gelederen decimeeren !

Tot Bulgarije in een opvlamming van het krijgsgenic, dat aan de dagen van Kroem en SlMEON doet terugdenken, dank zij Savow's plan het Grieksche leger in krachtige omarming dreigt te verpletteren!

Dat is voor Rumenië het moment!

Geen groot-Bulgarije, maar ook geen groot Servië, noch een herlevend Byzantium!

Rumenië zal de groote mogendheid van het Balkanschiereiland worden!

De anderen zijn vermoeid, moeten na overspanning op verhaal komen, zijn nog ver van de verwezenlijking hunner toekomstdroomen !

Rumenië heeft zonder bloedvergieten zijn strategischen hartewensch in vervulling zien komen door het gewin van de landstreek aan den Zuidelijken Donauoever van Silistria tot Baltsjik en gordt zich intusschen aan om den leidenden rol te behouden.

Als Rusland en Oostenrijk haar om strijd het hof maken, weet de Rumeensche diplomatie met licht geflirt de zinnen bezig te houden zonder dat het tot ongewenschte vriendschapsbanden komt.

Waarlijk de Rumeensche diplomatie schijnt goede leermeesters te hebben gehad !

10 Augustus 1913 komt de vrede van Boekarest tot stand. Bulgarije krijgt het zuiver Bulgaarsche deel van Macedonië, Westelijk Thracië, een kuststrook aan de Egeïsche Zee van

Sluiten