Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het turksche rijk in europa.

335

tijdstip dat zij opgewassen zijn tegen die van Triple-Entente.

De Britsche diplomatie zal dus een troef moeten uitspelen, om het Drievoudig Verbond eerst te verzwakken en daarna te slaan.

Dat de politiek van Oostenrijk-Hongarije in het afgeloopen jaar geheel door de Oostersche kwestie werd beheerscht en een oorlog tusschen Rusland en Oostenrijk reeds voor de deur stond, zal Engeland niet gansch en al onwelkom zijn geweest; wel echter de solidariteit van Triple-Alliantie welke het geen andere keus laat dan mee te vechten.

In het „Deutschtum", tot de tanden gewapend om zijn economischen wereldstrijd voort te stuwen, is te veel levende kracht om onder te kunnen gaan !

Machtsverhoudingen ter Middellandsche Zee.

Griekenland heeft begrepen, dat het tot verzekering van zijn bezit een sterke vloot behoeft.

Dit volgt reeds uit den aanbouw van twee slagschepen van 19500 ton, waartoe cle regeering onlangs overging en waaruit tevens een homogeen vlootprogramma van groote schepen blijkt.

Griekenland zal dus in de toekomst een factor worden in de Middellandsche Zeepolitiek waarmede rekening valt te houden. Zijn geografische ligging met Kreta als voorpost vormt reeds een strategisch sterke bedreiging op de flank van den grooten verkeersweg naar Indië.

Engeland en ook Frankrijk met zijn rijk koloniaal bezit in Indochina hebben er dus belang bij Griekenland als bondgenoot te winnen.

De machtsverhoudingen in de Middellandsche Zee maken een oorlog aldaar tusschen twee enkele staten wel onwaarschijnlijk.

Frankrijk, Engeland en Italië hebben bij elke mogelijke machtsverschuiving reeds wegens hunne Afrikaansche bezittingen rechtstreeksche belangen te verdedigen.

Voor Oostenrijk is cle beheersching der Adriatische Zee een levenskwestie. Griekenland kan alléén niets ondernemen. Omringd als het is van vijanden, zal het zich voorloopig wel wachten !

De bevrijding cler Aziatische Grieken zal voorts een utopie blijven !

Turkije heeft zijn Aziatisch bezit verzekerd door het in economische invloedssferen te verdeelen, zoorlat elk die er naar grijpt, het niet alleen met Turkije maar met machtige

Sluiten