Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN I 813/14. 353

mijn grote verwondering betuigen over denzelven, en alzo (lees : eveneens over) UED. invitatie om alle verdere requisitiën, welke niet dringend noodzakelijk zijn, te willen doen cesseeren, alzo geen requisitiën hoegenaamd bij mijn weten of uit mijn naam in Uwe sous Prefecture ziyn gedaan. Om dus bepaaldelijk op UEd. scrupuleuze bedenkingen te antwoorden, zijn mij nadere elludatiën nodig, die ik onverwijld tot mijn naricht verwacht en wel op ontvangst dezes om mijn mesures daar na te nemen, en inmiddels zal ik mijn chef, voor zo verre dezelve ook onvoorzichtiglijk in clen waan was gebragt, dat ik mij zoude hebben gecompromiteerd, informeeren.

53. H. J. van de Qraaff aan Bezemer.

4 Dec. 1813 »).

Accuseerende Uwe missive van 3 dezer, haaste ik mij U te observeren, dat mijne bedoeling bij mijn vorige alleen is geweest, om het onderhoud van Uw Detachement geregeld te verzekeren, en deze Geest daarin geheel doorstraalt, geenszints die van scrupuleusheid of onvoorzichtigheid ; dat ik alleen op eene geregelde wijze de Gemeentens van mijn arrondissement onder de verplichting wilde brengen, om ieder het zijne bij te dragen tot de voeding der Troupes 2), aangezien ik moet vaststellen en uit de rapporten mij bleek, dat door de aangrenzende Gemeentens alleen tot dusverre in de nodige behoeftens is voorzien geworden.

Ik informeer U nog, Mijnheer, dat ik bereid ben, om deze mesures te employeeren, welke ik vaststelle, dat het belang der bijzondere Gemeentens, en dat van Uw Detachement gebiedend vordert, terwijl ik verre van uwe oogmerken tegen te werken, alleen alles tracht bij te dragen om den dienst van het vaderland te verzekeren.

54. J. H. Pfeil aan Verdooren.

4 Dec. 1813 *).

Door de vorst, de Post eenige tijd gestremd geweest zijnde heb ik geene gunstige geleegendheid gehad U W.E.Gestr. deese toe te zenden. Inhoudende hoofdzakelijk, Een kort verslag der Hoofdzakelijke Poincten van mijn Reis tot nog toe.

!) Uit Alkmaar. — Arch. A'dam. 2) Vergelijk Hist. Ged. 1813 II. 198.

:l) Uit Leeuwarden. — Arch. A'dam. De luitenant ter zee JuSTUS Hendrik Pfeil had in 1807 deelgenomen aan de overmeestering van de Engelsche brik the Ferreter (de jonge 3e uitgaaf 1869 V. 642—44).

Sluiten