Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390 UIT de pers.

ook met welken twijfel ons geloof in cle toekomst door het buitenland werd ontvangen. Men dacht zich terug verplaatst naar het tijdperk der „jeune marine" van 1886 toen de torpedo verscheen als toekomstig meester van den Oceaan, het dwergje dat den „Mastodont" versloeg. Evenals in 1886, waren ook toen cle Engelschen cle meest ongeloovige ; niet éen stem aan den overkant van het kanaal, die zich verhief ten gunste van het nieuwe werktuig, dat het Fransche vernuft uit het stadium der laboratoriumproeven naar dat van het practisch gebruik had weten over te brengen ; men beschouwde het onderzeevaartuig als een instrument voor merkwaardige proefnemingen, waarmede men toch nimmer iets zou kunnen verrichten dan in nauwe doorgangen of in de onmiddellijke toegangen tot havens ; en het pantserschip werd steeds grooter en machtiger, alsof het geen andere vijanden te vreezen had clan zijn confraters.

De omstandigheden zijn wel veranderd. Het pantserschip van 15 jaar geleden heeft zijn volume verdubbeld en zijn aanvallende kracht is in nog grooter verhouding toegenomen ; maar ook cle onderzeeboot is grooter en volmaakter geworden. En nu komt uit Engeland de voorspelling van haar aanstaande zegepraal. Admiraal Percy SCOTT, dien iedereen kent door zijn belangrijke werkzaamheid ten opzichte der vuurleiding en de opleiding van richters, heeft in een brief aan cle „Times" kort en bondig verklaard, dat het thans dwaasheid is pantserschepen te bouwen, hetzij groote of kleine, want deze schepen zijn in eiken Europeeschen oorlog bestemd om te worden vernietigd door onderzeebooten, geholpen door vliegtuigen, die hen tot eclaireurs zullen dienen. Hij komt daarna tot het besluit dat Engeland noodig heeft een enorme onderzeevloot, luchtschepen en vliegtuigen, ook wil hij daaraan toevoegen een klein aantal snelle kruisers, maar alleen onder voorwaarde, dat deze in oorlogstijd in een haven veilig opgeborgen moeten kunnen worden. Het is verwonderlijk deze opvatting te moeten hoeren van een Engelsch admiraal, specialist in artilleristische studiën. Evenwel is het niet voor het eerst dat deze opinie in Engeland wordt geuit: in 1910 voorspelde de kolonel COURT RepinGTON in een artikel „Nieuwe oorlogsformules inplaats van de oude" een stuk dat veel indruk maakte, dat weldra in oorlogstijd het pantserschip in de Noordzee geen kans van slagen meer zou hebben ; de onderwatermijnen, cle onderzeebooten en luchttuigen zouden kort recht maken met cle pantserschepen nadat deze de haven zouden hebben verlaten of hen in elk geval dusdanig beschadigen, dat zij onmiddellijk terug zouden moeten keeren. De pantserschepen zouden dan binnen zeer korten tijd

Sluiten