Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392

UIT DE PERS.

„Alg. Handelsblad" van li Juli 1914.

Sir Percy Schotfs inzichten en onze vlootplannen.

„There has never been a time, when the application of scientific methods to the elucidation of naval questions was so imperatively demanded as the present day." „Times" Tune 5—1914.

I.

De naam van den thans gepensionneerden Engelschen admiraal Sir percy Scott is bekend ver buiten de kringen van hen, die zich meer speciaal met de studie der maritieme aangelegenheden bezighouden. Wij, Nederlanders, hoorden dien naam reeds jaren geleden, tijdens den Boerenoorlog, toen het aan hem te danken was, dat de marine-kanonnen zulk een overwegend deel namen aan de verdediging van Ladysmith, terwijl het behoud van die stad voor een groot deel de situatie van Engeland in Zuid-Afrika redde.

Maar zijn groote verdienste ligt daarin, dat hij met zooveel overtuiging de waarheid naar voren heeft gebracht, dat het oorlogsschip slechts bestaat voor de kanonnen en dat hij, in verband daarmede, de artilleristische oefeningen zoodanig verbeterd heeft, dat eene trefzekerheid — ook op groote afstanden — verkregen is, waarvan men vroeger niet droomde.

De resultaten, door hem verkregen, met eene systematische oefening der kanonniers en daarbij de verbeteringen, aangebracht in de richtmethoden hebben een zeer grooten stoot gegeven aan het ontstaan dier kolossen van kracht, waaraan thans algemeen de naam van „Dreadnought" gegeven wordt.

Zijne laatste verbetering, de „Scott's firing director", die de juistheid van het salvo-vuur uit de zware kanonnen op zeer groote afstanden op een tot nu toe onbekende hoogte heeft gebracht, is nog niet op alle Engelsche schepen ingevoerd of de geestelijke vader van dit alles spreekt als zijne overtuiging uit, dat al die jarenlange, moeizame arbeid om niet is, dat bijna de geheele Engelsche vloot, die een waarde van meerdere milliarden vertegenwoordigt, weinig zal beduiden in een oorlog, omdat zij machteloos is tegenover de torpedo's gelanceerd uit onzichtbare onderzeebooten.

. Waar Nederland aan den vooravond staat van eene groote en zeer kostbare uitbreiding der verdedigingsmiddelen ter zee, vooral in Nederlandsch-Indië, en waar van die vlootplannen de Dreadnoughts het integreerend deel vormen, is het zeker aangewezen met den meesten ernst te onderzoeken welke waarde gehecht moet worden aan de meening van een zoo bekwaam en populair zeeofficier als Sir percy scott.

Sluiten