Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396

uit de pers.

Wat de onder 2 genoemde eischen betreft,, zij opgemerkt, dat de onderzeeboot tri 't algemeen zeer zeewaardig is. Zelfs onze kleine booten kunnen veel zee verdragen. Een langdurig verblijf in zee echter is ook op de meest moderne booten nog niet mogelijk. Zij kunnen een scheepsmacht nog niet op hare reizen vergezellen; van het zelfstandig maken van een groote reis is nog minder sprake. In de toekomst zal zulks — door het steeds grooter maken der booten — vermoedelijk wel mogelijk worden. Om echter in het tegenwoordige stadium van haar ontwikkeling te komen had zij — na uitgebreide voorafgaande proefnemingen — bijna 25 jaar noodig. Met het voortdurend stijgen van het déplacement zullen zich ook telkens weer nieuwe technische moeilijkheden voordoen, en bovendien bestaat er groote waarschijnlijkheid dat zij bij dien groei een deel van haar beste eigenschap, n.1. hare onzichtbaarheid, inboet. Want een vaartuig van 2 a 3000 ton — en tot dit déplacement zullen zij toch moeten groeien om eenigszins bewoonbaar te zijn — zal zich vermoedelijk niet met eene voldoende snelheid op slechts eenige meters beneden den waterspiegel kunnen voortbewegen zonder dat zich dit aan de oppervlakte verraadt.

De werkingssfeer der onderzeeboot is, boven water varende, waarbij zij door een Diesel- of anderen motor voortgedreven wordt, grooter dan die van eenig ander torpedo-vaartuig. Voorloopig heeft men echter aan deze groote werkingssfeer niet veel, daar de bemanning het toch niet geruimen tijd achtereen op de boot kan uithouden. In een der allerlaatste technische tijdschriften lazen wij, dat eene der Fransche onderzeebooten 72 uur achtereen in zee was geweest en dat dit het record was in de Fransche marine.

Wanneer de onderzeeboot zich over groote afstanden moet verplaatsen, moet zij — voorloopig althans — gesleept of geconvoyeerd worden, ten einde hare equipage telkens te kunnen verwisselen. In dit opzicht bevindt de onderzeeboot zich nog in hare allereerste kinderjaren; bij haar eerste wankele schreden op den grooten oceaan moet zij geleid en gesteund worden. Zij draagt nog lang niet in zich het kenmerk van een zeemacht.

In het volgend artikel willen wij de onderzeeboot in 't kort aan de overige eischen toetsen en daarna aangeven, welke lessen voor ons uit Sir PERCY Scott's schrijven te trekken vallen.

Sir Percy Scott heeft ondertusschen in de ,,Times" een

Sluiten