Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

397

uitvoerig antwoord op de critiek, op zijn beschouwingen gevoerd, geleverd. In ons ochtendblad van morgen zullen wij een overzicht van dat antwoord geven.

,,Alg. Handelsblad" van 12 Juli 1914.

EL

De onderzeeboot is een vaartuig, dat het grootste gedeelte van zijn leven boven water vaart. Hare werkingssfeer, in ondergedoken toestand, is nog zeer gering. Zij beweegt zich als dan voort door middel van een electro-motor, gedreven door een accumulatoren-batterij. Is deze batterij uitgeput, dan moet zij aan de oppervlakte komen.

Bovendien is hare snelheid onder water zeer gering. Loopt zij in dien toestand hare maximumvaart — 8 a 12 mijl — dan is hare batterij in een paar uur uitgeput. Slechts door die snelheid nog geringer te maken kan zij het enkele uren langer volhouden. Die geringere snelheid stelt haar, uit den aard der zaak, tegenover de zooveel sneller varende groote schepen zoodanig ten achter, dat het haar volstrekt niet altijd zal gelukken tegenover die schepen eene positie in te nemen, waaruit zij lanceeren kan.

Vaart zij boven water, dan kan zij niet onmiddellijk onder duiken. Daarvoor is een bepaalde tijd noodig tot het verrichten van verschillende manipulaties (het trimmen). Van een eenheidsmotor, dat wil zeggen, een motor, die zoowel boven als onder water te gebruiken is, schijnt voorloopig nog geen sprake te zijn. Op eene eenigszins belangrijke vergrooting van hare werkingssfeer of snelheid onder water bestaat dus in de naaste toekomst weinig hoop.

Des nachts is de onderzeeboot, als zoodanig, niet te gebruiken. Op zijn hoogst kan zij dan — aan de oppervlakte varende — als boven-water-torpedoboot gebruikt worden. Maar als zoodanig staat zij clan bij cle gewone torpedo-vaartuigen belangrijk ten achter door hare geringere snelheid en groote kwetsbaarheid. Zij moet dus 's nachts de zee vrij laten aan haar boven-water-tegenstander.

Wat het bestrijden van onderzeebooten betreft, zij het volgende opgemerkt:

Is de boot tijdig ontdekt (door de zichtbaarheid der periscoop), dan kan het groote schip door zijn veel grootere snelheid steeds vluchten. De eigenlijke bestrijding der boot van het schip af bestaat in het beschieten der periscopen door middel van het snelvuur-geschut. Zijn de periscopen vernield, dan is de onderzeeboot blind.

Sluiten