Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398

uit de pers.

Ook zullen de torpedojagers, welke een scheepsmacht beschermen, altijd zeer gevaarlijke vijanden voor onderzeebooten zijn, terwijl eindelijk de luchtvaart in de toekomst wel het belangrijkste hulpmiddel bij hun bestrijding zal zijn. Want al stelt Sir percy Scott de luchtvaart voor als de groote hulp der onderzeeboot, de helpster die voor haar de vloot zal ontdekken, zooals de zaken staan lijkt het veel waarschijnlijker dat de luchtvaart de vijandin der onderzeevaart zal worden.

De praktijk heeft het reeds aangetoond, dat elke onderzeeboot door de vliegmachine ontdekt wordt, en zoodra vliegmachines, steunende op een, aan de vloot toegevoegd, moederschip, in groote kringen rond die boot vliegen, zal het voor een onderzeeboot vrijwel onmogelijk zijn ongezien te naderen.

De luchtvaart zal aan de onderzeeboot waarschijnlijk haar onzichtbaarheid ontnemen.

Terwijl eindelijk gewone schepen in onbeperkt aantal aan de oppervlakte kunnen navigeeren is dit voor onderzeebooten — onder water varende — nog niet het geval. Een gegebrekkige communicatie door middel van onderwater-kloksignalen, is dan tusschen hen mogelijk, doch meestal worden hun sectoren aangewezen waarbuiten zij zich niet mogen begeven, teneinde onderlinge aanvaring zooveel mogelijk te vermijden.

Dit — in verband met hun kleine onderwater-snelheid — beperkt hunne bewegingen nog meer. Een groote hoeveelheid, onderzeebooten, zonder deze restricties varende, zijn op het oogenblik voor elkaar nog even gevaarlijk als voor de groote schepen.

Zooals wij reeds zeiden, zijn de nieuwste önderzeebooten voorzien van snelvuurgeschut. Op de nieuwste Duitsche booten zijn de commando-toren, het dek en de waterlijn reeds gepantserd. Het pantser moest komen toen het kanon op clie vaartuigen kwam.

Met deze kanonnen kunnen de booten elkaar onderling bestrijden, wanneer zij aan de oppervlakte varen. Evenwel dit geschut is nog zeer licht, zoodat zulks — in verband met de groote kwetsbaarheid van het geheele vaartuig — maakt, dat onderzeebooten nog allerminst bruikbaar zijn voor de vele diensten, die van een oorlogsschip gevergd kunnen worden. (Beschieten van forten en havenplaatsen, steunen van een landing, etc, etc.,)

Met het geschut en de pantsering is de eerste stap gezet

Sluiten