Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de pers.

405

Sir Percy Scott verwacht echter dat aan deze kwaal belangrijk tegemoet kan worden gekomen door hen te doen vergezellen van vliegtuigen, die wat zij zien door middel van draadlooze telegrafie of telefonie kunnen overbrengen aan hunne half blinde kameraden onder water. Tegenover dit voordeel staat echter weder liet nadeel dat zij, cle onderzeeërs, een groot cleel hunner onzichtbaarheid in vele omstandigheden verliezen tegenover de vliegtuigen van den vijand.

Wordt aan vliegen werkelijk veel waarde toegekend in dezen, dan verliezen daardoor de onderzeeërs m. i. in beteekenis.

Dit klemt nog te meer, omdat een slagschip wel in staat is vliegtuigen mede te voeren, een onderzeeboot niet.

Willen zij zich dit hulpwapen ten nutte maken, dan moeten zij of dicht nabij land blijven of moet een aan de oppervlakte varend schip, dat de vliegtuigen als moederschip dient, hen vergezellen. Zeker een groot nadeel.

De gronden, waarop de Eng. admiraal zijn vernietigend oordeel over de slagschepen doet rusten, zijn de onkwetsbaarheid der onderzeebooten en de zeer groote kwetsbaarheid der slagschepen tegenover de torpedo's, het eenige wapen der onderzeebooten.

Op het een zoowel als op het andere valt echter veel af te dingen.

Hoe onkwetsbaar tegen geschutsvuur de onderzeeërs ook mogen zijn, in het geheel zijn zij dat niet tegenover torpedos's, integendeel staat elk treffen daarmede voor hen gelijk met geheelen ondergang.

Met de groote schepen is dat niet het geval, geen dezer zal door één torpedo tot zinken zijn te brengen.

De groote verwachtingen, die men van cle torpedo's reeds voor den Russisch-Japanschen oorlog had, zijn in dien krijg geheel niet verwezenlijkt. Wel is dit wapen nadien belangrijk verbeterd wat aangaat de vaart, het koers houden en de dracht, d. i. de afstand dien zij kunnen afleggen, doch hun vernielend vermogen is in veel minder mate toegenomen dan de bescherming, die de schepen tegen hunne uitwerking door het aanbrengen van meer en sterkere schotten hebben gekregen.

Dat de torpedo's als wapen in den laatsten oorlog tegengevallen zijn, blijkt het duidelijkst uit den nieuwen aanbouw van Japan, dat zijne vloot had behouden en haar dus alleen behoefde te versterken en te verbeteren.

Gerekend mag worden dat bij den bouw, die na 1906 te water is gelaten of nu nog op stapel staat, rekening is gehouden met cle oorlogsondervinding.

Sluiten