Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406 uit de pers.

Volgens het „Taschenbuch der kriegsflotten 1914", bedraagt die aanbouw, wat aangaat de slagschepen, 183 000 ton, de gepantserde kruisers, cl. z. hardloopende slagschepen, 141 700 ton, dus totaal 324 700 ton schepen, waarvan de hoofdbewapening het geschut is. Hiertegenover staan 5140 ton torpedojagers en 2580 ton onderzeebooten.

Vooropgesteld, ter onderlinge vergelijking van cle geldswaarde aan de verschillende soorten besteed, dat per ton waterverplaatsing van het uitgeruste vaartuig, een torpedojager tweemaal zooveel, een onderzeeër driemaal zooveel kost als een slagschip, dan moeten de laatste cijfers nog met 2 en 3 worden vermenigvuldigd en worden daardoor 10280 en 7740 ton, tezamen'18020 ton torpedo-vaartuigen, tegen 324700 ton geschutschepen. Wel een sterk sprekend verschil, dat eigenlijk alle verdere twistgesprekken overbodig maakt.

Volgens mijn oordeel zou het dan ook een roekelooze en onverantwoordelijke daad zijn, de bestaande plannen ter verdediging van Ned.-Indië te wijzigen in de richting als door Sir Percy Scott voorgestaan.

Zij, die in deze geen eigen oordeel willen of kunnen vormen, doch zich geheel toevertrouwen aan het oordeel van de deskundigen met den grootsten roep van bekwaamheid en die niet naar bewijzen vragen, zullen zeker nog meer geneigd zijn met Sir PERCY SCOTT den aanbouw van dreadnoughts te veroordeelen, als zij daarbij weten, dat deze vlagofficier zich een wereldnaam heeft verworven door de wijze, waarop hij gedurende vele jaren de schietoefeningen bij de Eng. marine heeft weten te leiden. Het groote aantal treffers, dat bij die oefeningen werd behaald, is zeker grootendeeïs te clanken aan cle vele verbeteringen, die op zijn aanraden in cle vuurleiding werden aangebracht.

Tegenover het oordeel van dezen alom vermaarden artilleriedeskundige staat echter lijnrecht dat van zijn even beroemden kameraad, den gep. admiraal bacon, die als hoofd- en vlagofficier in dezelfde jaren evenveel naam gemaakt heeft als kundig leider van torpedoboot- en onderzeeboot-oefeningen en als deskundige op het gebied der torpedotactiek. _

In een brief, opgenomen in de „Times" van 15 Juni heeft deze officier' niet alleen zijne meening geopenbaard, doch haar ook door bewijzen trachten te staven, en is hij daarin m. i. geslaagd.

C. W. de Visser.

„Algemeen Handelsblad" van 12 Juli 1914.

Sir Percy Scott over de slagschepen. — Het artikel van sir

Sluiten