Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PRES.

409

„Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 30 Juni 1914.

Slagschepen contra onderzeeërs. (Ingezonden). Mijnheer de Redacteur !

Onder bovenstaanden titel trof ik in uw ochtendblad van 23 Juni een artikel aan van den heer G. W. DE VISSER. Ik geloof dat hij, met het te schrijven, en u met het te plaatsen, den dank van ieder.waar vaderlander verdient; want de kwestie, die hier wordt behandeld, interesseert niet alleen de technici, voor wie cle krijgskundige vakbladen dienen, doch in de eerste plaats SlJMEN, die betaalt. Zoudt u mij eenige plaatsruimte willen afstaan om de kwestie eens van uit diens oogpunt te bespreken, maar uitsluitend voor zooveel de defensie van Ned.-Indië betreft ?

SlJMEN betaalt. Dat spreekt: dat doet hij altijd. Maar als hij betaalt, dan ziet hij gaarne waar voor zijn geld en hij koopt liever geen waar, dan die hij gebruiken kan. Als men hem nu zegt, dat geheel de wereld dreadnoughts bouwt, dan laat hem dat koud. Hij is geen Franschman, die iets doet omdat een ander het ook doet. Hij heeft een harden kop, die zeer goed begrijpt, dat hij toch onmogelijk tegen de groote mogendheden op kan en verder dat het eerste kanonschot door een hunner dreadnoughts op zijn oude schuiten gericht, beantwoord worden zal door de volle laag van een dreadnought uit de andere groep.

Maar als men hem zegt dat zijne Koloniën gevaar loopen, dan wordt hij bleeker om den neus. Niet dat hij zich ongerust maakt over zijne vrienden in Europa of Amerika. Zoo lang als Engeland den weg naar Indië beheerscht en de anderen geen kolenstations aan dien weg hebben, maakt hij zich over die anderen niet ongerust. En Engeland zelf ? Dat heeft meer belang bij een door 40 millioen zielen bewoond, welvarend land, waar wij goede politie houden, zoodat het er voordeeliger zaken mede doet, dan met eene, door een oorlog uitgeputte en geruïneerde kolonie, die het zoude veroverd hebben.

Bovendien rijst de vraag of het zich ongestraft zoude kunnen ontblooten, maanden lang, van een eskader, voldoende sterk om Ned.-Indië te vervoeren.

Het gele gevaar laat SlJMEN aan de bespiegelingen van zijne Germaansche neven over. China heeft het vooreerst druk genoeg in zijn eigen huis.

Waar SlJMEN evenwel niets van hebben moet, is Japan. Hij begrijpt wel dat Japan's intieme vriend, de Engelschman, niet zoo licht gedoogen zoude dat Ned.-Indië uit de handen

Sluiten