Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

uit de pers.

gouvernement reeds aan het onderhandelen was, lanceerde Blanco vol vertrouwen op zijn 100.000 man sterk leger de volgende snorkende proclamatie: ,,De verovering van Santiago is van geen strategisch belang omdat de stad reeds langen tijd door cle Amerikaansche vloot geblokkeerd was. Die verovering zal dus van geen invloed zijn op het verder verloop van den oorlog. Het Spaansche leger is intact, dorst naar roem en snakt er naar zich te meten met het Amerikaansche. Spanje is overtuigd, dat zijn leger als overwinnaar uit den strijd zal komen, enz. enz." Wel is het mogelijk dat Spanje de waarde van zijn leger hooger taxeerde clan dat van het erbarmelijk zoodje dat de Vereenigde Staten een leger noemden, maar ongelukkigerwijs legde die factor in het geheel geen gewicht meer in de schaal. Zoo zal het ook zijn met ons wanneer wij het meesterschap ter zee zullen hebben afgestaan aan een vijandelijke vloot.

Richten wij thans onzen blik naar Japan, clat als toekomstige vijand te beschouwen is, omdat zijn belangen ernstig in zuidelijke richting beginnen te graviteeren. De JapanschIndische vereeniging onder het presidium van niemand minder dan graaf Okuma, den Japanschen premier, heeft kortgeleden besloten haar werkkring, welke tot dusver voornamelijk Engelsch Voor- en Achter-Indië omvatte uit te breiden tot onze koloniën. Dit kort berichtje onlangs in onze bladen opgenomen, speaks volumes. Vele Japansche dagbladen vestigen reeds jaren de aandacht van hun publiek op de z.g. zuidelijke eilanden, waaronder ook onze archipel het genoegen heeft gerekend te worden. Eenigen gaan zelfs zoo ver hun diplomatie te verwijten dat zij een expansie indertijd zocht op het vasteland, terwijl een zulke in de richting van genoemde eilanden aangewezen was, primo omdat deze onder de Spanjaarden en Hollanders onvoldoende weerbaar waren, secundo omdat alle noordelijke volken steeds naar het zuiden hebben gekoloniseerd. Dat verwijt is onzes inziens niet verdiend. Men gaat door een zijdeurtje niet op rooftocht uit, wanneer een zwaar gewapende bandiet voor de eigen slecht verzekerde voordeur staat. Rusland met zijn met den dag zich in het oosten versterkende vloot, met zijn overwegenden invloed in Korea, zijn telkens met moeite verijdeld streven naar een oorlogshaven tegenover de kusten van Japan, zijn aan capaciteit steeds winnende Trans Siberische spoorwegverbinding stelde zulk een bedreiging daar, dat aan geen onderneming gedacht kon worden, voor deze vijand geslagen was.

En toen met een reusachtige kracht-inspanning gelukt was

Sluiten