Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PERS.

437

Is deze echter gevonden, clan staat de Amerikaansche zaak zeer gunstig in den Stillen Oceaan. Begrijpelijk nu is het, dat een uitbreiding van Japan in de richting van onzen archipel, de Philippijnen niet kan overspringen/Amerika op die eilandengroep neemt een zoodanige flankstelling in ten opzichte van de Japansche operaties tegen N. I., clat men deze öf onschadelijk zal moeten maken öf terdege observeeren. Nu kan men zeer zeker nog cle waarschijnlijkheid opperen, dat Amerika neutraal blijft, maar aangezien het daardoor Japan zulk een economischen voorsprong zou geven, dat de Stille Oceaan een Japansche zee zou worden, is die waarschijnlijkheid zeer gering. Tolereert Engeland een Japansche onderneming tegen onzen Oost omdat het elders gebonden tot clie concessie gedrongen is: begrijpt Amerika in deze zijn belang niet en staan wij dus alleen, dan helpt noch een krachtige vloot noch een sterk leger al zou dat ook tot .het vierdubbele opgevoerd kunnen worden, dan verliezen wij Indië, maar met ons geeft het blanke ras niet alleen alle suprematie in Oost-Azië op, maar ook allen economischen invloed. Vooralsnog — trots vele militaire autoriteiten doceeren, dat op geen bondgenoot gerekend mag worden — heb ik een te goed vertrouwen in het gezond verstand van de Amerikanen, dan dat zij Japan rustig den kuil zouden laten graven direct voor ons, indirect ook voor hen zelf bestemd.

Men heeft gesproken over een bondgenootschap met Amerika, ik zelf wees zeven jaar geleden die richting aan. Het ware dwaasheid om zulks te proponeeren waar wij als bondgenoot totaal geen waarde hebben. Anders wordt dit wanneer wij hier in twee wateren een up te date eskader hebben, gesteund op een haven op West-Java en kunnende opereeren tusschen dit en een tweede oorlogshaven gelegen op cle Japansche operatielijnen als reeds door mij is aangegeven.

Zou Amerika dan nog kunnen besluiten tot een kolenstation op Zuid-Mindanao dan zou een Amerikaansch-Nederlandsche vloot, opereerende op de lijn Java-Poelo Laut of Natoena-eilanden-Mindanao-Manilla alle op twee stoomdagen van elkaar gelegen steunpunten, strategisch zulke voordeelen hebben, dat Japan er niet aan zou kunnen denken tegen een zoodanige op te treden.

Het rijk van den mikado telt in 1920 twaalf moderne slagschepen. Begrijpt men nu dat vijf slagschepen van ons veel meer te beteekenen hebben dan men oppervlakkig de verhouding ziende zou meenen.- Maar zelfs als er geen bondgenootschap bestaat en Japan dus voorloopig vrij spel heeft tegen onze vloot, dan zal het zijn geheele scheepsmacht

Sluiten