Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

UIT DE PERS.

daartegen niet inzetten, omdat het op zijn door Amerika bedreigde verbindingen gedekt moet zijn.

Een Amerikaansch-Nederlandsch verbond, thans een onding, zal wanneer wij over een vloot en de bedoelde steunpunten beschikken als gebaseerd op wederzijdsche totaal parallel loopende belangen, zijn beslag moeten krijgen.

Laten wij voor het zoover is daaraan denken en er zoo weinig mogelijk over spreken. In verband met al het bovenstaande is het echter dringend noodig dat wij vóór Japan zijn vlootprogram heeft afgewerkt, met clen bouw van ons eskader gereed zijn. Drie hypermoderne slagschepen dienen dit jaar nog, twee andere over twee jaar op stapel te worden gezet, terwijl de afwerking niet meer clan twintig maanden zou mogen kosten. In dien tusschentijd dienen wij een aanvang te maken met de inrichting van onze basis, te beginnen met cle zeepunten. De sterkte en samenstelling van ons leger zal gebaseerd moeten zijn op cle bezetting van die basis, terwijl dan verder deze zoodanig berekend moet zijn, dat over een voldoend sterk politioneel leger tegen inwendige beroeringen beschikt kan worden. Gezien onze uitstekende verkeersmiddelen zal voor laatstgenoemd doel, die sterkte betrekkelijk gering genomen kunnen worden ; zeer zeker echter zal de gezamenlijke sterkte aanzienlijk clie overschrijden door cle Staatscommissie noodig geacht.

Ik eindig mijn beschouwingen met een kort woord over het Engelsch-Japansch verbond, dat zooals men weet onlangs voor zeven jaar vernieuwd werd. Vele Japansche stemmen verhieven zich tegen een zulk, omdat ten rechte beweerd werd, dat alle voordeden van dit verbond ten goede van Engeland komen. Is zijn scheepsmacht door een oorlog in Europa gebonden, dan kan het zijn belangen in den Stillen Oceaan toevertrouwen aan Japan, terwijl omgekeerd wanneer Japan, den status quo Pacific bedreigd acht door Amerika, het op geen voldoenden steun van P^ngeland kan rekenen, gesteld al, clat deze een zulke zou willen verleenen, hetgeen te betwijfelen valt.

Ik citeer hier eenige brokstukken uit het werk van KNOBEL, welke onlangs het „Soer. Handelsblad" zijn lezers voorzette:

„Het Engelsch-Japansch verbond heeft tot dusver verhinderd, dat Japan moeilijkheden deed rijzen naar aanleiding der tegen zijn onderdanen aangenomen houding der Britsche koloniën.

Hebben cleze hun volle instemming gegeven met de vernieuwing van dat verbond, clan ligt de gevolgtrekking

Sluiten