Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50Ó de invloed van meteorologische factoren

o-esteund door een vergelijking tusschen de proefnemingen 'van Take en Vos, die met dezelfde golflengte, hetzelfde gever-station en dezelfde methode van ontvangst werkten.

V. Invloed van het jaargetijde, van de maan en van het noorderlicht.

Tegelijk met de boven beschreven proefnemingen van mosler heeft deze ook proeven over den invloed van het jaargetijde op de grootte der intensiteit van ontvangst gepubliceerd. De uitslag dier proeven was, dat de geluidsterkte overdag, gedurende het geheele jaar, ongeveer hetzelfde is. Ook hier was de afstand tusschen gever- en ontvang-station 425 K.M.

De resultaten van deze proefnemingen worden in de volgende tabel gegeven, die de gemiddelde waarde van de verhouding nacht-intensiteit tot dag-intensiteit aangeeft. De volgende waarden werden gevonden :

Februari: 2.06 Juni: 1.09 October: 2.82

Maart: 2.07 Juli: 1,22 November: 3.15

April: 2.20 Augustus: — December: 1.79

Mei: 1.29 September: 2.14 Januari: 1.64

Merkwaardig is hierbij de sterke stijging der kromme in den herfst.

Verder vindt men in de literatuur aanwijzingen, waaruit een invloed van het maanlicht op de draadlooze overdraging valt op te maken. mosler heeft ook in deze richting proeven en daaruit volgt, dat voor een afstand van 425 K.M. die invloed niet aan te toonen is. Daarentegen gelooft curtis te vinden, dat bij het opgaan van de maan de intensiteit van de golven van een, op + 1000 K.M. afstand gelegen, station op dezelfde wijze verandert als marconi het eerste bij zonsopkomst gevonden heeft. eccles wijst er echter op, dat in dit geval het opkomen van de maan samengevallen is met het ondergaan van de zon, dat het gevonden verschijnsel dus op den bekenden invloed van de zon berust.

Over den invloed van het Noorderlicht is een bericht door de Telefunken Mij gepubliceerd. Het luidt:

„Zeer interessante verschijnselen, die met zekerheid aan het optreden van Noorderlicht zijn toe te schrijven, werden waargenomen bij de draadlooze berichtemwisseling tusschen de, door de Noorweegsche rijkstelegraphie kortgeleden in werking gestelde, stations Spitsbergen en Ingoe (bij Hammerfest), welke stations door Telefunken opgericht zijn.

Sluiten