Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5IO de invloed van meteorologische factoren

bare verandering der waarden van A waargenomen worden. Zoo was de waarde van A den 2 Juni 1907 van uu tot jju^m _ 0.164 en van 1 i"45m tQt i2uiom = 0.142. De, ter zelfder tijd op een 8 K.M. verwijderd ontvangstation opgenomen, ontvangintensiteiten gaven voor 1 iu tot 11 "35m tj = 0.61 uu45m tot i2"iom r] = 0.71 Galvanometeruitslag in het ontvangstation ^ Galvanometeruitslag in het geverstation

Gedurende den eersten tijd dezer waarneming was de hemel geheel bedekt en heerschte er een drukkende warmte. Door een krachtig inzettenden wind klaarde het weer in buitengewoon korten tijd op en was de lucht geheel veranderd. In verband daarmede de + 13% afname van de waarde van A op het geverstation en de + i7°/0 toename van rj op het ontvang-station.

Ook in een studie van Heinecke vindt men dergelijke opgaven.

ESAU heeft verder onderzocht wat de invloed is van rijp, regen en sneeuw. Hij vindt, dat ze alle eene vergrooting van de demping van den luchtdraad veroorzaken. Dit is te verklaren uit het feit dat deze drie vormen van neerslag een shunt (nevensluiting) op den luchtdraad vormen, die een deel van de energie verbruikt en daardoor de demping vergroot. Nevel daarentegen heeft geen merkbaren invloed.

VII. Atmosferische storingen.

Behalve de tot nu toe genoemde resultaten van onderzoekingen doet zich op het overgangsgebied tusschen draadlooze telegrafie en meteorologie nog een verschijnsel voor, dat op den eersten aanblik weinig met het tot nu toe behandelde vraagstuk heeft te maken, maar dat daarmede toch samenhangt. Men bemerkt n. 1. bij iedere draadlooze correspondentie in de telefoon op het ontvang-station storingen, die door atmosferische oorzaken ontstaan en aan welke men den naam „atmosferische storingen" gegeven heeft. Men bemerkt ze daardoor, dat tusschen de draadloos geseinde MoRSE-teekens gedeeltelijk scherpe knakken, gedeeltelijk roffelende en sissende geluiden optreden, die natuurlijk de correspondentie belangrijk kunnen storen.

Bij de oude systemen met knalvonken was het draadloos verkeer gedeeltelijk onmogelijk, wanneer er zulke luchtstoringen waren, daar de atmosferische storingen hetzelfde

Sluiten