Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking hebbende op de omwenteling in 1813/14. 5 3 i

en Gens d'armes gend. Eyland zoude verlaten hebben. Nadere details zal ik tragten in te winnen en ze aan Uwe K. H. mededeelen.

Op den 5en dezer ging het Fort Dugeness (Duquesne) te Ooltgensplaat bij eenen mondelinge capitulatie ]) over bestaande in de volgende voorwaarde dat de Fransche bezetting zoude uittrekken met geweeren en wapenen, dat de Generaal 2), die op den Tooren gevangen zat, zoude worden losgelaten en met Hun naar de Willemstad zou gaan.

De Fransche bezetting in plaats van aan hun woord gestand te doen vernagelde twee stukken geschut, namen de wagens mede en voerde de kas met zich, die men giste te zijn 50 Duizend gulden, men heeft dus aan onze kant ook geen woord gehouden en ik heb order gegeven om den generaal Rostollant met de L'. der Marine en de sergeant, die gevangen zijn, morgen bij mij te brengen, en daarna de 30 manschappen allen nog in de Tooren gevangen, die ik vervolgens naar 's Hage zal doen overbrengen, zoo Uwe K. H. dezen maatregel approuveerd.

De Batterij aan de Buitensluis 3) heeft heden een Conti nueel Vuur op de vlugtende Fransche Flottille gemaakt. Het Resultaat er van is mij nog onbekend. Ik hebbe de generaal taylor verzocht Uw K. H. te rapporteeren, ik naar dat fort morgen nog een renfort van 25 man zal zenden.

De Engelsche Colonel Campbell 4) ligt hier met 250 Mariniers en zal door de Troepen gisteren aangeland vervangen worden. 6)

Mijnen adjudant den Capitain ter zee de Quartel heeft heden morgen zoo als hij met den Heer Engelse adm'. YoUNG was overeengekomen, aan Zijn Excell. kennis gegeven van 't gebeurde te Hellevoetsluis — en hem admiraal gereitereerd de door (hem) aan Zijn H.Ed.Gestr. gedaane Sollicitatie omtrent het inzenden van eene Navale magt voor hier. Heden avond heb ik communicatif met de Generaal taylor weder over hetzelfde object geschreven.

!) Vergelijk Hist. Ged. 1813 111. 285.

2) Generaal ROSTOLLANT, „commandant supérieur des iles de Goeree et Flakkee", die bij de vermeestering van het fort gevangen genomen was.

3) Tegenover Willemstad.

4) Commandant van een bataljon Engelsche mariniers, die den 3en December te Scheveningen waren ontscheept en in den morgen van den 5en Dec. op het eiland Voorne gedirigeerd waren.

5) Eene tweede afdeeling mariniers van hetzelfde bataljon.

Sluiten