Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescheiden uit de archieven der marine,

aan de Marine, aan wien considerabele sommen door het Gouvernement verschuldigd zijn, heeft verklaard uit hoofde van den aanzienlijken achterstal in deszelfs betalingen, geene verdere leverantiën te doen x).

Ik heb getracht aan gem. Heer van Rijn eene betaling op rekening te doen, daar in dit oogenblik de geregelde stukken niet kunnen opgemaakt worden, dan ik ben hierin verhinderd geworden, niet alleen uit hoofde dat de betaalmeester van buuren stellige order heeft, om geene hoegenaamde betalingen ter goede rekening te doen, maar ook dat er slechts eene geringe som voorhanden is.

En daar den dienst van de vivres een zeer dringend object is, zoo is mijn instantelijk verzoek, dat U H.Ed.Gestr. zoo spoedig mogelijk maatregelen gelieve te nemen

ie. tot het overmaken van fondsen, en

2=. tot het autoriseeren van eene betaling ter goede rekening van f 20.000 aan den Heer van RlJN.

80. Twee aanteekeningen in Verdooren's Verbaal van 10 Dec. 1813 2).

1. Op het verzoek van den Gouverneur-Generaal (dat zal gen. van Stirum in den Haag zijn), door den kol. twent 3) bij brief van 9 Dec. 1813 overgebracht, om van uit Amsterdam ten spoedigste — indien mogelijk — twee gewapende vaartuigen naar Delfzijl te zenden, kan niet worden voldaan, „vermits volgens bekomen order van Zijne Koninklijke Hoogheid, 12 canonneerboten dadelijk van hier naar Rotterdam moeten worden verzonden, en dat al ware zulks het geval niet, alsdan het tegenwoordig jaarsaisoen nog niet zoude permitteeren om vaartuigen naar Delfzijl te expedieeren. Observeerende cle adm1. ook daarenboven nog aan den

1) Ook in Verdooren's archief is dezelfde klacht meermalen te vinden. Zoo 28 Nov. De aannemer der vivres L. van RlJN wil geen pond brood zelfs afgeven, tenzij „de wissels of rescriptiën die consecuter vervallen zijn," worden gehonoreerd. Na langdurige besprekingen is hij eindelijk bereid de tot vertrek gereed liggende vaartuigen (vermoedelijk o.a. de beide booten voor Leiden — zie hiervoren blz. 69 no. 17) van vivres te voorzien.

Den 9=n Dec. kon hij nog 10000 rations leveren; toen was zijn kas „volmaakt ontoerijkende, om nog een ration meer uyt te keveren."

Uit een brief, door hem 10 Dec. aan Verdooren gezonden, blijkt, dat hij nog niets had ontvangen van de in der tijd verstrekte assignatiën op de centrale kas groot 62000 fr., uitmakende een gedeelte van de aanzienlijke som van ƒ500.000, welke hij wegens gedane leverantiën van vivres alsnog te pretendeeren had.

2) Arch. A'dam.

3) Zie hiervoren blz. 168 no. 26.

A

Sluiten