Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

550 BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

toujours les lois. Elle n'en sera pas maitresse. De sorte la Raison et 1'intérêt du prince même de la Hollande sont tout pour moi. Dans trois mois de temps ce sera définitivement décidé si ce Pays peut conserver son indépendance.

93. Ver Huell aan van der Hoop.

14 Dec. j 813. l)

Geheel Particulier.

U H.E.G. zal voor zeker bekend zijn met de voorslagen, welke ik dadelijk aan Z.D.H. den Prins van Oranje op zijne eerste sommatie gedaan heb.

Geene afgevaardigden konden mij aangenamer zijn om over dit object te handelen clan U H.E.G. en den heer J. S. MAY. Ik had echter zeer gaarne gewenscht, dat U H.E.G. zich deze reis in dit seizoen geëviteerd had.

Alle mijne wenschen strekken zich daarheen om dit gewichtig punt 'des lands en het eskader te behouden. Dan het is niet in mijn vermogen, om eene allervigoureuste defensie te mijden, zoo men eenige dezer sterkten vijandelijk aangrijpt, en deze kunnen niet anders dan eene gewisse vernieling van datgene na zich sleepen, waar Holland zooveel belang bij dient te hebben.

Men bedriegt zich in onze sterkte. Zoo de aanval moet geschieden, zoo zal men telaat ondervinden, dat alle mijne raisonnementen op goede gronden zijn gevestigd geweest.

Indien U H.E.G. gemachtigd is om over eene trève met mij te handelen van 3 maanden, zoo gelieve mij op te geven de plaats waar daarover gehandeld kan worden. Dezelve schijnt mij de bekwaamste toe de Grote Keet. Ik zal alsdan twee superieure officieren benoemen, om met de Cominissaires, die U H.E G. zal designeeren, de noodige artikelen te bepalen tot instandbrenging van dit verdrag. In drie maanden tijds zal alles finaal gedecideerd worden, of dit land zijne independentie kan blijven behouden, en als dan zal dit geen Fransch blijven.

Dan alle vreemde troupes, die men hier bij uitsluiting ingehouden worden. s) Zo de Engelschen er zich eenmaal inwerpen, zal het niet in de vermogens van den Prins zijn, om dezelve er weder uit te drijven, en de Dependentie van het Land zal slechts van naam verwisseld hebben.

Uit Hoofdkwartier Fort la Salie. — Arch. Kab. Koningin. *) Zoo staat in den origineelen brief. De schrijver heeft blijkbaar verkeerd afgeschreven van cle minute. Bedoeld zal zijn : „alle vreemde troepen dienen hier buiten gehouden te worden".

Sluiten